EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ОДЕЩИНИ
І. А. Ажаман, Д. О. Сливка

УДК: 332.851

І. А. Ажаман, Д. О. Сливка

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ОДЕЩИНИ

Анотація

Визначено актуальність дослідження стану та тенденцій розвитку ринку житлової нерухомості Одещини. Сформоване авторське визначення ринку нерухомості як певного механізму, який забезпечує взаємодію юридичних та / або фізичних осіб стосовно купівлі-продажу, обміну чи застави об’єктів нерухомості. Наведено класифікаційні ознаки ринку нерухомості, основними з яких є: галузевий і географічний фактори, функціональне призначення, види учасників, форма власності, ступінь готовності до експлуатації, спосіб здійснення угод, різновиди об’єктів будівництва тощо. Визначені характерні риси ринку житлової нерухомості – це такі ознаки як: локальність, сезонні коливання цін на житло, коливання цін в залежності від місце розташування об’єктів, ступеня їх оснащеності комунікаціями та їх автономність, екологічність використаних матеріалів в при будівництві тощо. Встановлено, що для ринку житлової нерухомості Одещини характерне поступове збільшення житлового фонду, проте ступінь забезпеченості житла основними видами комунікацій за досліджуваний зазнав негативних змін. Основна частина введеного в експлуатацію житла розташована в міських поселеннях і лише третина - в сільських. Переважно зводяться багатоквартирні житлові будинки, проте в 2017 році порівняно з попереднім майже на 40% зросли обсяги будівництва індивідуальних житлових будинків. Будівництво здійснюється за власні кошти забудовників , фінансування з державного бюджету на проводиться.

І. Azhaman, D. Slyvka

STATUS AND TRENDS OF THE ODESSA REAL ESTATE MARKET DEVELOPMENT

Summary

The relevance of the study of the state and trends of the development of the Odessa real estate market is determined. Formed copyright definition of the real estate market as a mechanism that provides interaction between legal entities and / or individuals in relation to the sale, exchange or pledge of real estate. The classification marks of the real estate market are presented, the main of which are: industry and geographical factors, functional purpose, types of participants, ownership, degree of readiness for operation, the way of transactions, types of construction objects, etc. The identified features of the residential property market are signs such as: location, seasonal fluctuations in housing prices, fluctuations of prices depending on the location of objects, the degree of their equipment by communications and their autonomy, environmental friendliness of materials used in construction, etc. It was established that for the residential real estate market of Odesa region characterized by a gradual increase of the housing stock, however, the degree of housing security was the main types of communications for the subject experienced negative changes. The main part of the commissioned housing is located in urban settlements and only one third - in rural areas. Apartment buildings are generally reduced, but in 2017, as compared with the previous year, the volume of individual dwelling-houses construction increased by almost 40%. Construction is carried out at the own expense of developers, financing from the state budget is spent.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5909

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


Д. О. Сливка

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Slyvka

postgraduate student of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Ажаман І. А., Сливка Д. О. Стан та тенденції розвитку ринку житлової нерухомості одещини. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6293 (дата звернення: 01.03.2024).

Azhaman, І. and Slyvka, D. (2018), “Status and trends of the odessa real estate market development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6293 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.