СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ | В Г Герасимчук | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ
В. Г. Герасимчук, А. П. Липисієнко

УДК: 338.47

В. Г. Герасимчук

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

А. П. Липисієнко

бакалавр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

V. G. Gerasymchuk

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor, Department of international Economics NTUU "Igor Sikorsky KPI", Kyiv

А. P. Lipisienko

Bachelor, NTUU " Igor Sikorsky KPI", Kyiv

ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF MECHANICAL ENGINEERING

У статті досліджено тенденції розвитку світового ринку машинобудування. Проведено аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції країнами світу. Проаналізовано територіальну структуру машинобудування у світі. Визначено основні світові регіони машинобудування і виділені країни-лідери та ключові компанії-виробники машинобудівної продукції. Розглянуто світові тенденції розвитку машинобудівної галузі провідних країн світу. Сформульовано проблеми, які стримують розвиток машинобудівного комплексу України та виявлено перспективи щодо розвитку галузі. З урахуванням узагальнення проаналізованого світового досвіду, запропоновано шляхи модернізації машинобудівного комплексу України.

The article deals with the trends in the development of the engineering complex of the leading countries of the world. The territorial structure of mechanical engineering in the world is analyzed. The main world regions of mechanical engineering are considered and the countries – leaders in this sphere are allocated. The main factors that influence the prospects of development of the machine-building complex of Ukraine are studied and identified. Ways of modernization of machine-building complex of Ukraine taking into account the analyzed foreign experience are offered.