EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РИНКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. П. Ільчук, О. М. Парубець, Д. О. Сугоняко

УДК: 368:330.131.7:004

В. П. Ільчук, О. М. Парубець, Д. О. Сугоняко

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РИНКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Ринок кіберстрахування в Україні знаходиться в процесі свого становлення і стикається з інституційними, фінансовими, організаційними, інформаційними, маркетинговими та науково-методичними проблемами, які потребують поєднання державного, ринкового та інноваційного підходів до їх розв’язання.
У статті наведено рекомендації щодо практичного застосування запропонованих інноваційних підходів до формування і розвитку зазначеного ринку, головними серед яких є удосконалення інституційного механізму управління інноваційною діяльністю страхових компаній, сприяння розвитку взаємодії останніх з Департаментом кіберполіції, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, створення інституту страхових омбудсменів, застосування актуарного моделювання на основі використання персоналізованого маркетингу, індивідуального андерайтингу, впровадження на рівні страхових компаній новітніх технологій.

V. P. Ilchuk, О. М. Parubets, D. О. Sugonyako

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER-INSURANCE MARKET IN UKRAINE

Summary

The cyber-insurance market in Ukraine is at the stage of its formation and faces institutional, financial, organizational, informational, marketing and scientific and methodological problems that require a combination of state, market and innovative approaches to their solution.
The article gives some recommendations on the practical application of the proposed innovative approaches to the formation and development of this market. The main suggestions are the following: improvement of the institutional mechanism for managing the insurance activity of innovative companies; promotion of interaction between the latter and the Department of Cyberpolicy, the National Commission, which carries out the state regulation in the field of communication and information; creation of the institution of insurance ombudsmen; use of actuarial modelling based on the application of personalized marketing, individual underwriting; implementation the latest technology at the level of insurance companies.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6423

Відомості про авторів

В. П. Ільчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

V. P. Ilchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv


О. М. Парубець

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

О. М. Parubets

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv


Д. О. Сугоняко

к. е. н., доцент , доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

D. О. Sugonyako

Candidate Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Organizations Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Ільчук В. П., Парубець О. М., Сугоняко Д. О. Інноваційні підходи до розвитку ринку кіберстрахування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6295 (дата звернення: 29.02.2024).

Ilchuk, V. P., Parubets, О. М. and Sugonyako, D. О. (2018), “Innovative approaches to the development of cyber-insurance market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6295 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.