НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ | С О Тульчинська | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
С. О. Тульчинська, І. І. Бершадська

УДК: 336.64: 336.67

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

І. І. Бершадська

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. O. Tulchinska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”, Kyiv

I. I. Bershadska

Master, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”, Kyiv

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF ENTERPRISE DEPARTMENT MANAGEMENT

У статті, в результаті проведеного дослідження, виокремлено та обґрунтовано напрями удосконалення управління прибутком на підприємстві. В ході проведення аналітичної роботи до уваги приймались факти наявності нестабільних економічної та політичної ситуацій в Україні, а також особливості функціонування господарюючих суб'єктів в даних умовах. Наголошено на тому, що управління прибутком підприємством є найважливішим елементом фінансової політики підприємства, адже даний процес пронизує всю систему управління підприємства, а також перелічено умови забезпечення ефективного управління прибутком. Від ефективності управління прибутком залежить не лише стійкість підприємства в конкретний період часу, але і його потенційна здатність до розвитку в майбутньому. Дана умова може бути виконана завдяки проведенню напрямів удосконалення управління прибутком на підприємстві.

In the article, as a result of the conducted research, the directions of improvement of profit management at the enterprise are identified and substantiated. In the course of analytical work, the facts of the existence of unstable economic and political situations in Ukraine, as well as the peculiarities of the functioning of economic entities in the given conditions, were taken into account. It is emphasized that management of enterprise profit is the most important element of the financial policy of the enterprise, because this process permeates the whole system of enterprise management. The effectiveness of profit management depends not only on the stability of the enterprise in a specific time period, but also on its potential for future development. This condition can be fulfilled by conducting directions for improvement of profit management at the enterprise.