МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕРЕЖ | С Л Хрипко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕРЕЖ
С. Л. Хрипко, Т. Ю. Огаренко, В. Л. Шевченко

УДК: 330.45:334.012.64

С. Л. Хрипко

д. т. н., доц., професор кафедри інформаційних технологій, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Т. Ю. Огаренко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

В. Л. Шевченко

студент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕРЕЖ

S. L. Khripko

Doctor of Sciences (Technical), Associate Professor, Professor of the Department of Informational Technologies, Classic Private University, Zaporizhzhya

T. U. Oharenko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Informational Technologies, Classic Private University, Zaporizhzhya

V. L. Shevchenko

Student of the Department of Economics, Classic Private University, Zaporizhzhya

MODELING OF MARKETING LOGISTICS OF SOCIAL AND ECONOMIC NETWORKS

Методи моделювання збутової логістики соціально-економічних мереж, які направлені на оптимізацію схем матеріальних потоків, останнім часом знаходять поширення при дослідженнях взаємодії виробника продукції і покупця. Соціально-економічна мережа, як і будь-яка система, функціонує під впливом факторів зовнішнього середовища, тому одним з основних завдань аналізу стає визначення факторів зовнішнього середовища, що чинять найбільший вплив на основні показники соціально-економічної мережі: продуктивність, зв’язність і витратність мережі.
Визначено, що при введенні додаткових дилерів у мережу темпи приросту пропозиції товарів в регіонах зростають, однак при зменшенні місткості ринку ймовірність того, що вони різко знизяться, суттєвіша, ніж при меншій кількості дилерів. Виробник, створивши мережу, чітко регулює політику дилерів на ринку, тобто виключає між ними конкуренцію й чітко лімітує їх кількість залежно від сформованої на ринку ситуації.

Methods of modeling the marketing logistics of social and economic networks, which are aimed at optimizing schemes of material flows, have recently become widespread in research on the interaction of the product manufacturer with the buyer. The social and economic network, as well as any system, functions under the influence of environmental factors. Thus, one of the main tasks of the analysis is to determine the environmental factors that have the greatest impact on the main indicators of the socio-economic network: productivity, connectivity and cost of network.
It was determined that when introducing additional dealers, the growth rate of supply of goods in the regions is increasing, but with the decrease in market capacity, the likelihood that they will sharply decrease much more than with a smaller number of dealers. The manufacturer, having created a network, clearly regulates the policy of dealers in the market, that is, eliminates competition between them and clearly limits their number depending on the situation in the market.