EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. Ю. Попова, З. С. Каїра, О. Р. Вакулішина, Ю. А. Колодій

УДК: 330.131.5:658.5:658.262

О. Ю. Попова, З. С. Каїра, О. Р. Вакулішина, Ю. А. Колодій

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Охарактеризовано зміст складових ефективності енергетичного господарства промислового підприємства. Визначено склад основних факторів, що формують ефективність енергетичного господарства промислового підприємства. Обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення інтенсивного та екстенсивного напряму формування результатів енергетичного господарства підприємств промисловості. Як основу підходу запропоновано використання системи індексів та узагальнюючого показника, що створює об’єктивне підґрунтя для прийняття управлінських рішень з регулювання ефективності енергоспоживання на промисловому підприємстві.

O. Yu. Popova, Z. S. Kaira, O. R. Vakulishina, Y. А. Kolodii

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROVISION FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE POWER SUPPLY SERVICE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The content of the components of the power supply service at industrial enterprises is characterized. The structure of the main factors forming the efficiency of the power supply service at industrial enterprises is determined. The scientific and methodical approach to determination of intensive and extensive direction of formation of results of power supply service at industrial enterprises is substantiated. As a basis for the approach, it is proposed to use the system of indices and a generalizing indicator, which create an objective basis for making managerial decisions on the regulation of energy efficiency at an industrial enterprise.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3788

Відомості про авторів

О. Ю. Попова

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

O. Yu. Popova

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk


З. С. Каїра

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Z. S. Kaira

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of International Economics and Marketing Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk


О. Р. Вакулішина

магістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

O. R. Vakulishina

Master of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk


Ю. А. Колодій

магістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Y. А. Kolodii

Master of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

Як цитувати статтю

Попова О. Ю., Каїра З. С., Вакулішина О. Р., Колодій Ю. А. Науково-методичне забезпечення стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства підприємств промисловості. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6298 (дата звернення: 20.05.2022).

Popova, O. Yu., Kaira, Z. S., Vakulishina, O. R. and Kolodii, Y. А. (2018), “Scientific and methodological provision for improving the efficiency of the power supply service at industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6298 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.