EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
О. В. Андрєєва, М. В. Приходько

УДК: 336.64

О. В. Андрєєва, М. В. Приходько

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

У статті соціальний фактор в механізмі функціонування комерційного банку розглянуто комплексно, а саме в площині соціально управління, соціальної відповідальності та надання банківських послуг соціального характеру. Зроблено наголос на необхідність і важливість соціального управління в комерційному банку. Підкреслено, що особливу актуальність соціальне управління набуває в умовах активізації глобалізаційних процесів, які створюють більш жорсткі режими функціонування кожного економічного суб’єкта. В якості основного завдання соціального управління проголошено гармонізація діяльність трудового колективу комерційного банку, мінімізація рівня конфліктності в колективі, запобігання небажаної плинності кадрів банківської установи. Зазначено важливість поліпшення соціального менеджменту в банку та його вплив на формування корпоративного духу трудового колективу. Обґрунтовано пропозиції щодо активізації соціальної позиції банків України в умовах нестаціонарної економіки та зазначено, що внесок кожної банківської установи у соціально-економічний розвиток країни підвищує її світовий рейтинг.

Olena Andrieieva, Mariia Prikhodko

SOCIAL FACTOR AS A COMPONENT OF FUNCTIONING OF A COMMERCIAL BANK

Summary

The article comprehensively covers the social factor in the functioning of a commercial bank, namely in the area of social administration, social responsibility, and provision of banking services of a social nature. The necessity and the importance of social management in a commercial bank are emphasized. It is stressed that social management acquires special relevance in the context of activation of globalization processes, that create more rigid regimes of functioning for each economic entity. The main tasks of social administration are proclaimed as to harmonize work of human resources of a commercial bank, to minimize the level of conflict among personnel, and to prevent unwanted turnover of bank’s employees. The article points out the importance of improvement of social management of a bank and its influence on the formation of the corporate spirit of the employees. The proposals for activation of the social position of banks of Ukraine under conditions of non-stationary economy are substantiated, and it is indicated that the contribution of each banking institution to the country’s social and economic development improves its world rating.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6717

Відомості про авторів

О. В. Андрєєва

доцент, к.е.н., доцент кафедри Фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій

Olena Andrieieva

Associate Professor, Ph.D. Associate professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology


М. В. Приходько

студент магістратури спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування», Державний університет інфраструктури та технологій

Mariia Prikhodko

A magistracy student in Finance, Banking and Insurance, State University of Infrastructure and Technology

Як цитувати статтю

Андрєєва О. В., Приходько М. В. Соціальний фактор як складова механізму функціонування комерційного банку. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6299 (дата звернення: 29.02.2024).

Andrieieva, Olena and Prikhodko, Mariia (2018), “Social factor as a component of functioning of a commercial bank”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6299 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.