EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
В. В. Добрянська, В. Т. Мірошниченко, Я. О. Передерій

УДК: 330. 341.1

В. В. Добрянська, В. Т. Мірошниченко, Я. О. Передерій

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті досліджується асортиментна політика торговельної організації та можливості її поліпшення. Ефективна асортиментна політика передбачає використання таких методів формування продуктового набору, застосування яких дасть змогу прийняти оптимальні управлінські рішення щодо якісної і кількісної структури асортименту, частоти оновлення та інших аспектів, забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності. У статті для оцінки товарного асортименту на прикладі ТОВ «Надія» було використано метод ABC аналізу.

V. V. Dobryanskaya, V. T. Miroshnichenko, Ya. O. Perederii

FORMATION OF AN ASSORTMENT OF A TRADING ORGANIZATION AS A COMPONENT OF MARKETING COMMODITY POLICY

Summary

Explored the concept of the assortment policy Trade Organization and the possibilities of it’s improving. An effective assortment policy implies the use of such methods for the formation of a product set, the application of which will allow the adoption of optimal managerial decisions regarding the qualitative and quantitative structure of the range, frequency of updating and other aspects, ensuring a high level of its competitiveness. The ABC analysis method was used in the article to evaluate the product range on the example of LLC "Nadiya".

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6528

Відомості про авторів

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. V. Dobryanskaya

candidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava


В. Т. Мірошниченко

старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. T. Miroshnichenko

senior lecturer, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava


Я. О. Передерій

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ya. O. Perederii

Student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

Як цитувати статтю

Добрянська В. В., Мірошниченко В. Т., Передерій Я. О. Формування асортименту торговельної організації як складова маркетингової товарної політики. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6301 (дата звернення: 29.02.2024).

Dobryanskaya, V. V., Miroshnichenko, V. T. and Perederii, Ya. O. (2018), “Formation of an assortment of a trading organization as a component of marketing commodity policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6301 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.