EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Джинджоян

УДК: 338.48:658

В. В. Джинджоян

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті з’ясовані особливості застосування елементів проектного маркетингового менеджменту для управління збутом туристичних підприємств. Наведена модель формування збутової політики (стратегії) туристичного підприємства в ринкових умовах господарювання та зображена модель «Чотири горизонти росту туристичного підприємства». Проілюстровано вибір маркетингових стратегій туристичних підприємств на усіх горизонтах росту. З’ясовано застосування туристичними підприємствами видів маркетингу для формування місії та цілей стратегічних маркетингових та збутових планів. Запропоновано формування збутових програм (проектів) підприємствами туристичного сектору. Також запропоновано здійснювати контроль за збутовою програмою туристичних підприємств трьох рівнів, а саме: внутрікорпоративний – проводиться всередині організації або керівництвом, або спеціальним підрозділом уповноваженим на його здійснення; всередині підрозділу який займався впровадженням програми; зовнішній – залучення зовнішніх спеціалізованих аудиторських організацій тощо.

V. Dzhyndzhoian

APPLICATION OF ELEMENTS OF PROJECT MARKET MANAGEMENT FOR MANAGEMENT OF SUPPLY TOURISM ENTERPRISES

Summary

The article clarifies the features of application of elements of project marketing management for the management of sales of tourist enterprises. The model of formation of the marketing policy (strategy) of the tourist enterprise in the market conditions of management is presented and the model "Four horizons of growth of the tourist companies" is shown. Illustrated the choice of marketing strategies for tourism companies in all growth horizons. The explains the use of marketing types by tourism companies to formulate a mission and goals of strategic marketing and marketing plans. The formation of sales programs (projects) by the enterprises of the tourist sector is offered. It is also proposed to exercise control over the marketing program of tourist enterprises of three levels, namely: internal corporative – conducted within the organization or management, or a special unit authorized to implement it; within the unit who was involved in the implementation of the program; external – involvement of external specialized auditing organizations, etc.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5757

Відомості про авторів

В. В. Джинджоян

к. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Head of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

Як цитувати статтю

Джинджоян В. В. Застосування елементів проектного маркетингового менеджменту для управління збутом туристичних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6303 (дата звернення: 01.03.2024).

Dzhyndzhoian, V. (2018), “Application of elements of project market management for management of supply tourism enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6303 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.