ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН НА СОЮ | А М Слободяник | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН НА СОЮ
А. М. Слободяник, О. В. Трішін

УДК: 336.763

А. М. Слободяник

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Трішін

магістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН НА СОЮ

A. M. Slobodyanik

Ph.D. in Economics, senior lector of the department of Exchange Activity and Trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. V. Trishin

Master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PRACTICAL USE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS FOR FORECASTING GLOBAL MARKET PRICES FOR SOYBEANS

Статтю присвячено особливостям здійснення фундаментального аналізу при прогнозуванні світових ринкових цін на сою. Проаналізовано стан та тенденцію зростання виробництва та споживання сої в світі, що пояснюється зростанням споживання сої а також збільшенням об’ємів перехідних запасів сої. Проаналізовано особливості ціноутворення сої, де вагомий вплив мають політичні відносини між найбільшими експортерами та імпортерами цього товару, такими як США, Китай, Бразилія та Аргентина. Обґрунтовано, що при здійсненні фундаментального аналізу важливим є процес ідентифікації та оцінки факторів які впливають на цінову динаміку.

The article is devoted to the peculiarities of the implementation of fundamental analysis in forecasting world market prices for soybeans. The state and tendency of growth of soybean production and consumption in the world is analyzed, which is explained by the growth of soybean consumption as well as by increasing the volumes of soybean transitional stocks. The peculiarities of soybean pricing are analyzed, where the political relations between the largest exporters and importers of this product, such as the USA, China, Brazil and Argentina, have a significant influence. It is substantiated that during the implementation of the fundamental analysis, the process of identification and evaluation of factors influencing price dynamics is important.