ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ | Т В Корягіна | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Т. В. Корягіна

УДК: 336.027

Т. В. Корягіна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

T. V. Koryagina

Ph.D in Public Administration, associate professor of the department of taxation and social security, University of custom business and finances, Dnіprо

FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING NATIONAL SECURITY OF THE STATE

У статті проаналізовано сутність та вплив інструментів фіскальної політики на складові економічної безпеки країни. Визначено завдання економічної безпеки та соціальної безпеки, що можуть бути вирішені урядом через дієвий фіскальний механізм.

In the article analyzes the essence and influence of fiscal policy instruments on the components of economic security of the country. The tasks of economic security and social security that can be solved by the government through the effective fiscal mechanism are determined.