EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
М. В. Ситницький

УДК: 378.4:[005.2:334.02]

М. В. Ситницький

ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

У статті систематизовано інструменти стратегічного управління, що необхідні для розвитку дослідницьких університетів. Запропоновано авторське визначення категорії «інструментарій стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів», як набір методів та засобів для ефективного забезпечення процесу стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів, що приводиться в дію за допомогою механізму стратегічного управління. Обґрунтовано важливу роль глобальних, національних і внутрішніх рейтингових систем для визначення пріоритетних напрямів розвитку в процесі здійснення стратегічного оцінювання конкурентоспроможності дослідницьких університетів. Здійснено порівняння компетенцій рейтингових систем дослідницьких університетів різних рівнів, що дало змогу узагальнити основні відмінності у підходах та методології їх проведення. Показано корисність рейтингових систем оцінювання дослідницьких університетів у якості інструментарію стратегічного управління їх розвитком. Запропоновано механізм стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів, що базується на системному використанні інструментів стратегічного управління та дає можливість ефективного забезпечення конкурентоспроможності цих установ.

Maksym W. Sitnicki

STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS OF RESEARCH UNIVERSITIES’ DEVELOPMENT

Summary

The article systematizes strategic management tools that are necessary for the development of research universities. The author presents new definition of the category of "strategic management tools for the development of research universities" as a set of methods and means for effectively ensuring the process of strategic management of the research universities development, that is performed through the mechanism of strategic management. There is a substantiation of an important role of global, national and internal rating systems for determining the priority directions of development in the process of strategic assessment of the competitiveness of research universities in the article. There has been done a comparison of competencies of research universities’ rating systems at different levels, that allowed to generalize main differences in approaches and methodology of their implementation. There was shown usefulness of rating systems of research universities’ evaluation as tool of strategic management of their development. The mechanism of strategic management of the research universities’ development is presented in the article and is based on the systematic use of strategic management tools providing opportunity to effectively ensure the competitiveness of these institutions.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6582

Відомості про авторів

М. В. Ситницький

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Maksym W. Sitnicki

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovative and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Ситницький М. В. Інструменти стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6306 (дата звернення: 01.03.2024).

Sitnicki, Maksym W. (2018), “Strategic management tools of research universities’ development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6306 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.