ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ | Т В Січко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ
Т. В. Січко, К. М. Максимчук

УДК: 005.95:005.62

Т. В. Січко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

К. М. Максимчук

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ

T. V. Sichko

Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

K. M. Maksymchuk

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

OPTIMIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF RESOURCE CONSTRAINTS

У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємстві за умов ресурсного обмеження.
Розв’язано дві задачі оптимального розподілу робіт між працівниками. Перша задача – знаходження оптимального розподілу погодинних робіт між працівниками. Також було розв’язано задачу оптимального розподілу робіт між працівниками.
Для розв’язання задач було застосовано візуальне середовище «Графоаналізатор 3.0». В середовищі «Графоаналізатор» було застосовано алгоритми «Пошуку найкоротшого шляху» та «Визначення максимального потоку».
Запропоновані способи оптимізації дають можливість покращити і оптимізувати роботу з персоналом і роботу підприємства в цілому.

The article investigates the optimization of personnel management at a conditional agricultural enterprise in the conditions of resource constraints.
Two problems of optimal distribution of work between employees are solved. The first task that was solved is finding the optimal distribution of hourly work between employees. The task of optimal distribution of work among employees was also solved.
The visual environment "Graph Analyzer 3.0" was used to solve the tasks. In the "Graph Analyzer" environment, algorithms for "Searching for the shortest path" and "Determining the maximum flow" were applied.
The proposed methods of optimization provide an opportunity to improve and optimize work with the personnel and the work of the enterprise as a whole.