EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ
Т. В. Січко, К. М. Максимчук

УДК: 005.95:005.62

Т. В. Січко, К. М. Максимчук

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ

Анотація

У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємстві за умов ресурсного обмеження.
Розв’язано дві задачі оптимального розподілу робіт між працівниками. Перша задача – знаходження оптимального розподілу погодинних робіт між працівниками. Також було розв’язано задачу оптимального розподілу робіт між працівниками.
Для розв’язання задач було застосовано візуальне середовище «Графоаналізатор 3.0». В середовищі «Графоаналізатор» було застосовано алгоритми «Пошуку найкоротшого шляху» та «Визначення максимального потоку».
Запропоновані способи оптимізації дають можливість покращити і оптимізувати роботу з персоналом і роботу підприємства в цілому.

T. V. Sichko, K. M. Maksymchuk

OPTIMIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF RESOURCE CONSTRAINTS

Summary

The article investigates the optimization of personnel management at a conditional agricultural enterprise in the conditions of resource constraints.
Two problems of optimal distribution of work between employees are solved. The first task that was solved is finding the optimal distribution of hourly work between employees. The task of optimal distribution of work among employees was also solved.
The visual environment "Graph Analyzer 3.0" was used to solve the tasks. In the "Graph Analyzer" environment, algorithms for "Searching for the shortest path" and "Determining the maximum flow" were applied.
The proposed methods of optimization provide an opportunity to improve and optimize work with the personnel and the work of the enterprise as a whole.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5697

Відомості про авторів

Т. В. Січко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. V. Sichko

Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


К. М. Максимчук

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

K. M. Maksymchuk

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Січко Т. В., Максимчук К. М. Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6308 (дата звернення: 01.03.2024).

Sichko, T. V. and Maksymchuk, K. M. (2018), “Optimization of personnel management means of information technology in conditions of resource constraints”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6308 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.