EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
О. А. Рудківський

УДК: 005:379.85

О. А. Рудківський

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Анотація

Стаття присвячена особливостям управління логістичними потоками в сфері туризму. В статті визначено перелік основних факторів, що визначають специфіку та особливості логістичного управління потоками в сфері туризму: специфіка туристичної послуги, специфіка ринку туристичних послуг, специфіка логістичних потоків в сфері туризму. Специфіка туристичної послуги передбачає врахування таких особливостей як: неможливість зберігання; нестабільність якості; невіддільність від джерела; неподільність процесу виробництва і споживання. Специфіка ринку туристичних послуг передбачає врахування таких особливостей як: сезонний характер попиту, його еластичність відносно ціни та чутливість до соціально-політичної ситуації, моди тощо; високий рівень конкуренції та необхідність інфраструктурних інвестицій; державна політика в сфері туристичного бізнесу. Специфіка логістичних потоків в туризмі передбачає врахування руху основного потоку (туристів), разом із яким здійснює рух потік туристичних послуг. Особливість логістичного управління в туризмі полягає у: високому рівні орієнтації на потреби туристів (клієнтів) і високий рівень їх задоволення; розвиток інформаційних систем із можливістю прогнозування туристичних потоків; формування резервів логістичних потужностей; забезпечення висококваліфікованим обслуговуючим персоналом. Врахування цих особливостей дозволяє підвищити ефективність логістичного управління.

O. A. Rudkivskyi

THE SPECIFICS OF LOGISTIC WORKFLOW MANAGEMENT IN TOURISM

Summary

The article is devoted to specifics of logistic workflow management in tourism. The article defines the main factors that determine the specifics and peculiarities of the logistic workflow management in tourism: the specifics of tourist service, the specifics of tourist market, the specificity of logistic workflows in tourism. Specificity of tourist service includes the incorporation of such features as: impossibility of conservation; instability of quality; inseparability from the source; indivisibility of production and consumption process. Specificity of tourist market includes the incorporation of such features as: season nature of demand, demand elasticity relative to price and sensitivity to the socio-political situation, fashion, etc .; high level of competition and the need for investment in infrastructure; state policy in tourism business. Specificity of logistic workflows in tourism includes the incorporation of main stream (tourists stream) movement, with which tourist workflow is moving. Logistics management features in tourism consists in: high level of orientation to tourists (customers) needs and high level of their satisfaction; development of information systems with tourist workflows prediction capability; formation of logistic reserve margin; providing of highly qualified service personnel. Taking into account these features makes it possible to increase logistic management efficiency.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5842

Відомості про авторів

О. А. Рудківський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Житомирський державний технологічний університет

O. A. Rudkivskyi

Ph.D., Associate Professor, Department of Management and Tourism, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Рудківський О. А. Особливості управління логістичними потоками в сфері туризму. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6309 (дата звернення: 02.03.2024).

Rudkivskyi, O. A. (2018), “The specifics of logistic workflow management in tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6309 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.