EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Мізіна, О. В. Амельницька, А. В. Гвоздь

УДК: 331.101.3

О. В. Мізіна, О. В. Амельницька, А. В. Гвоздь

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті досліджуються питання формування системи мотивації управлінського персоналу підприємства. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення поняття мотивації праці, проаналізовано найбільш поширені підходи до визначення складу і структури управлінського персоналу на підприємстві та визначено специфіку мотивації управлінської праці. Надано характеристику системі матеріального стимулювання управлінського персоналу енергопостачальних компаній, що використовують систему грейдів. Проаналізовано ефективність використання управлінського персоналу на енергопостачальному підприємстві. Запропоновано принципи формування системи мотивації управлінської праці на енергопостачальному підприємстві та методику розподілу премій між управлінським персоналом з використанням системи комплексної оцінки управлінської праці на підставі матриці розподілу показників, що дозволяє організовувати преміювання управлінського персоналу за підсумками господарської діяльності з урахуванням їх особистого внеску.

O. V. Mizina, O. V. Amelnitskaya, A. V. Gvozd'

СHARACTERISTICS OF THE COMPLEX MOVEMENT OF LABOR MANAGEMENT PERSONNEL ON THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the question of forming a system of motivation of the managerial staff of the enterprise. The analysis of theoretical developments in the definition of the concept of labor motivation has been analyzed, the most common approaches to determining the composition and structure of management personnel at the enterprise are analyzed and the specifics of the motivation of management work are determined. The description of the system of material incentives for management personnel of energy supplying companies using the system of genders is given. The efficiency of the use of management personnel at the energy supplying enterprise is analyzed. The principles of forming a system of managerial labor motivation at an energy supply enterprise and a method for distributing premiums between management personnel using the system of integrated assessment of management work based on the matrix of indicator distribution, which allows organizing bonuses of management personnel based on the results of economic activity, taking into account their personal contribution, are proposed.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5966

Відомості про авторів

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk


О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

O. V. Amelnitskaya

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk


А. В. Гвоздь

магістрант, кафедра менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

A. V. Gvozd'

Master’s degree student, department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

Як цитувати статтю

Мізіна О. В., Амельницька О. В., Гвоздь А. В. Характеристика складових мотивації праці управлінського персоналу на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6310 (дата звернення: 02.03.2024).

Mizina, O. V., Amelnitskaya, O. V. and Gvozd', A. V. (2018), “Сharacteristics of the complex movement of labor management personnel on the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6310 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.