АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ | О О Бассова | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. О. Бассова

УДК: 330.322

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. O. Bassova

Ph.D., assistant professor of finance and accounting, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University "Ukraine", Nikolaev

ANALYSIS OF THE MODERN STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CONFECTIONERY OF UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню основних тенденцій розвитку підприємств кондитерської галузі протягом останніх шести років із метою визначення особливостей розвитку галузі й окреслення майбутніх перспектив. Дослідження динаміки виробництва кондитерської продукції виявило нерівномірну динаміку виробництва і падіння обсягів ще до початку кризових 2013–2014 рр. Аналіз експортно-імпортних операцій показав переорієнтації ринку в останні роки. Було встановлено, що, незважаючи на системну кризу, окремі виробники кондитерської продукції суттєво наростили свої прибутки, що свідчить про можливості і потенціал розвитку галузі у кризовий період. Оцінено рівень ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності найкрупніших підприємств галузі та виявлено, що більшість з них є у поганому фінансовому стані.

The article is devoted to the analyze of the main trends of confectionery industry in the last six years in order to determine the characteristics of the industry and outline future prospects. The study of the dynamics of the production of confectionery showed uneven dynamics of production and decline before the crisis years 2013-2014. The analysis of export-import operations showed a reorientation of the market in recent years. It was found that despite the systemic crisis, some confectionery manufacturers significantly increased their income, indicating the possibility and potential development of the sector during the crisis.