EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ОФШОРНИЙ БІЗНЕС: ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
М. В. Сідненко, М. І. Попович

УДК: 332.122.6:336.22

М. В. Сідненко, М. І. Попович

МІЖНАРОДНИЙ ОФШОРНИЙ БІЗНЕС: ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Метою даного дослідження є оцінка світового досвіду міжнародного офшорного бізнесу та можливості застосування принципів його ведення в Україні.
Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації, порівняння, наукової абстракції.
Стаття присвячена дослідженню ефективності функціонування міжнародного офшорного бізнесу у світі та основних напрямів його розвитку в Україні. Розглянуто підходи до визначення, класифікації та особливості офшорних компаній. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти розвитку міжнародного офшорного бізнесу як для країни, так і для індивідуального підприємця. Досліджено сучасний стан та перспективи функціонування офшорів як на світовому рівні, так і в Україні.
У статті обґрунтовано необхідність створення передумов для становлення офшорного бізнесу як складової економіки України.
Перспектива подальших досліджень у цьому напрямі повинна спрямовуватись на можливості створення в Україні ефективного механізму функціонування офшорного бізнесу.

M. Sidnenko, M. Popovych

THE INTERNATIONAL OFSHORE BUSINESS: PRINCIPLES OF CONDUCTION AND WORLD EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The aim of the study lies in estimation of the international offshore business experience and possibility to implement the principles of its conduction in Ukraine.
The tasks defined in the article were performed with the help of such general scientific and special methods of investigation: analysis and synthesis, generalization and systematization, comparison, scientific abstraction.
The article is devoted to studying the efficiency of international offshore business functioning in the world and the main directions of its development in Ukraine. The approaches to definition, classifications and peculiarities of offshore companies were studied. Positive and negative aspects of international offshore business development both for the state and for the individual entrepreneur were analyzed. The current state and offshore functioning perspectives at the international level as well as in Ukraine were investigated.
The article justifies the necessity to create preconditions for offshore business incipience as a part of the economy of Ukraine.
The perspectives of further research in this direction should be aimed at possibilities to create in Ukraine the effective mechanism of offshore business functioning.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6326

Відомості про авторів

М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

M. Sidnenko

senior lecturer of the department of international economic relations and economic theory of Kremenchuk Institute of Higher Educational Establishment Alfred Nobel University, Kremenchuk


М. І. Попович

асистент, викладач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

M. Popovych

educational assistant of the department of international economic relations and economic theory of Kremenchuk Institute of Higher Educational Establishment Alfred Nobel University, Kremenchuk

Як цитувати статтю

Сідненко М. В., Попович М. І. Міжнародний офшорний бізнес: принципи ведення та світовий досвід для України. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6313 (дата звернення: 01.03.2024).

Sidnenko, M. and Popovych, M. (2018), “The international ofshore business: principles of conduction and world experience for Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6313 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.