МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ | О П Красняк | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
О. П. Красняк

УДК: 631.1.027:005.5:664.1(477.44)

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

O. P. Krasnyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MARKETING RESEARCH OF THE EFFICIENT OPERATION OF ENTERPRISES OF BEET SUGAR SUBCOMPLEX OF THE REGION

Темпи розвитку суспільства і рівень задоволення потреб в продуктах харчування визначаються результативністю господарської діяльності, тому маркетингові дослідження питання ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового виробництва є однією з найактуальніших проблем економічної науки. Тому, основними факторами, які визначають і формують ефективну діяльність підприємств бурякоцукрового підкомплексу, є вивчення місткості ринку аналіз тенденції його кон’юнктури, вихід на нові ринки та цінова політика кінцевого продукту. Успіх підприємств бурякоцукрового підкомплексу на сьогоднішній день, залежить від того, на скільки їх кінцева продукція відповідає вимогам споживача. Тому, перед підприємствами бурякоцукрового виробництва постає низка стратегічних, невідкладних завдань, вирішення яких значною мірою дають можливість формувати фактори їх ефективної діяльності і здійснення ефективних маркетингових досліджень галузі в цілому.

The development of society and the level of food intake satisfaction are determined by the effectiveness of economic activity, so marketing research on the effective operation of sugar beet enterprises is one of the most urgent problems of the economic science. Therefore, the main factors that determine and form the efficient operation of enterprises of sugar beet subcomplex are the study of market capacity, analysis of the trends in its market conditions, access to new markets and the pricing policy of the final product. Today, the success of enterprises of sugar beet subcomplex depends on how much their final product meets the requirements of consumers. Thus, sugar beet enterprises have a number of strategic, urgent tasks, the solution of which, to a large extent, gives the opportunity to form factors of their efficient operation and implementation of effective marketing research of the industry as a whole.