EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
О. П. Красняк

УДК: 631.1.027:005.5:664.1(477.44)

О. П. Красняк

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Анотація

Темпи розвитку суспільства і рівень задоволення потреб в продуктах харчування визначаються результативністю господарської діяльності, тому маркетингові дослідження питання ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового виробництва є однією з найактуальніших проблем економічної науки. Тому, основними факторами, які визначають і формують ефективну діяльність підприємств бурякоцукрового підкомплексу, є вивчення місткості ринку аналіз тенденції його кон’юнктури, вихід на нові ринки та цінова політика кінцевого продукту. Успіх підприємств бурякоцукрового підкомплексу на сьогоднішній день, залежить від того, на скільки їх кінцева продукція відповідає вимогам споживача. Тому, перед підприємствами бурякоцукрового виробництва постає низка стратегічних, невідкладних завдань, вирішення яких значною мірою дають можливість формувати фактори їх ефективної діяльності і здійснення ефективних маркетингових досліджень галузі в цілому.

O. P. Krasnyak

MARKETING RESEARCH OF THE EFFICIENT OPERATION OF ENTERPRISES OF BEET SUGAR SUBCOMPLEX OF THE REGION

Summary

The development of society and the level of food intake satisfaction are determined by the effectiveness of economic activity, so marketing research on the effective operation of sugar beet enterprises is one of the most urgent problems of the economic science. Therefore, the main factors that determine and form the efficient operation of enterprises of sugar beet subcomplex are the study of market capacity, analysis of the trends in its market conditions, access to new markets and the pricing policy of the final product. Today, the success of enterprises of sugar beet subcomplex depends on how much their final product meets the requirements of consumers. Thus, sugar beet enterprises have a number of strategic, urgent tasks, the solution of which, to a large extent, gives the opportunity to form factors of their efficient operation and implementation of effective marketing research of the industry as a whole.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5763

Відомості про авторів

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

O. P. Krasnyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Красняк О. П. Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6314 (дата звернення: 02.03.2024).

Krasnyak, O. P. (2018), “Marketing research of the efficient operation of enterprises of beet sugar subcomplex of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6314 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.