ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ | Р А Муха | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Р. А. Муха

УДК: 658.101.54

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

THE FEATURES OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність таких понять, як «маркетингова діяльність» та «маркетинговий потенціал». Виділено основні складові маркетингового потенціалу. Визначено доцільність відокремлювати та розділяти функції ведення маркетингової діяльності та збуту продукції на рівні відділу маркетингу та відділу збуту підприємства. Узагальнено основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності через такі основі механізми як: створення відділу маркетингу; врегулювання цінової політики підприємства через стимулювання споживачів, торгового персоналу та посередників; розширення ринків збуту через вихід на міжнародні ринки, однак, необхідно врахувати проблеми, які виникають при цьому; підвищення рівня кваліфікації персоналу на усіх рівнях через навчання працівників як на робочому місці, так і за його межами; впровадження ефективної маркетингово-інформаційної системи; забезпечення формування позитивного іміджу підприємства через застосування заходів PR та стимулювання рекламної діяльності підприємства. Для зростання пізнаваності та збільшення потоку відвідування сайту, підприємствам доцільно брати участь у різноманітних рейтингах та зареєструватися у пошукових системах Google та Yandex.

The article discusses the essence of such concepts as "marketing activity" and "marketing potential". The main components of marketing potential are highlighted. Determined the necessity of separating marketing and sales functions between the marketing department and the sales department of the enterprise. The main directions of improvement of marketing activity are generalized through such mechanisms as: creation of a marketing department; regulating the pricing policy of the enterprise through the stimulation of consumers, sales staff and intermediaries; the expansion of markets through the exit to international markets, however, it is necessary to take into account the problems that arise in this case; raising the level of personnel qualification at all levels through training employees both at the workplace and beyond; introduction of an effective marketing and information system; ensuring the formation of a positive image of the enterprise through the application of PR measures and promotion of advertising activities of the enterprise. To increase awareness and increase the flow of visits to the site, it is advisable for companies to participate in various ratings and register as Google and Yandex search engines.