EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВОВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
В. М. Коломієць

УДК: 331.101.262

В. М. Коломієць

ВПЛИВОВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Анотація

Подовження терміну тривалості використання та функціонування людського капіталу напряму пов’язане з економічними інтересами національної економіки. Метою дослідження стало визначення впливу компонентів людського капіталу на тривалість його використання в сферах національної економіки. Дослідження розглядає актуальні проблеми тривалості використання людського капіталу та прагне знайти теоретичне підґрунтя для пошуку практичних можливостей його подовження.
Тривалість використання та функціонування людського капіталу розглянуто в розрізі використання окремих найбільш впливових на термін тривалості компонентів людського капіталу національної економіки: фізіологічного, психологічного, освітнього, творчого, креативного, професійного, соціального капіталів.
Дослідження показало, що базовою одиницею для подовження терміну використання людського капіталу є індивід з його здатностями. Визначено, що на тривалість використання та функціонування людського капіталу здійснюють вплив такі компоненти людського капіталу національної економіки як фізіологічний, психологічний, освітній, творчий, креативний, професійний, соціальний капітали. З’ясовано, що недостатність розвитку одного компоненту людського капіталу призводить до зменшення можливостей використання інших.

V. M. Kolomiiets

INFLUENCE OF COMPONENTS OF HUMAN CAPITAL ON THE DURATION OF ITS USE

Summary

The extension of the duration of the use and operation of human capital is directly related to the economic interests of the national economy. The purpose of the study was to determine the impact of components of human capital on the duration of its use in the spheres of the national economy. The research considers actual problems of the length of the use of human capital and seeks to find a theoretical basis for finding practical possibilities for its extension.
The duration of the use and functioning of human capital is considered in the context of the use of some of the most influential on the length of the components of the human capital of the national economy: physiological, psychological, educational, creative, originative, professional, social capital.
The research has shown that the basic unit for extending the use of human capital is an individual with his abilities. It is determined that the components of the human capital of the national economy, such as physiological, psychological, educational, creative, originative, professional, social capital, are influenced by the duration of the use and functioning of human capital. The inadequacy of the development of one component of human capital leads to a reduction in the possibilities of using others.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5775

Відомості про авторів

В. М. Коломієць

к. е. н., доцент, докторант кафедри «Фінанси та економічна безпека», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

V. M. Kolomiiets

Ph.D., doctoral student, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

Як цитувати статтю

Коломієць В. М. Впливовість компонентів людського капіталу на тривалість його використання. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6316 (дата звернення: 01.03.2024).

Kolomiiets, V. M. (2018), “Influence of components of human capital on the duration of its use”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6316 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.