ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ | А А Постол | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. А. Постол

УДК: 631.15:316.4

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

FACTORS OF FORMATION AND USE OF PRODUCTION-RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті виявлені фактори формування, використання та відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Здійснено їх групування з поділом на внутрішні та зовнішні. Особлива роль серед них надається фактору управління виробничо-ресурсним потенціалом. Обґрунтовано, що найбільш значним впливом характеризуються впровадження інновацій у вигляді нових технологій виробництва та ресурсозбереження. Важливе місце займає інвестиційне забезпечення процесів використання й відтворення виробничих ресурсів. Визначено, що стратегічне управління ними має спиратися на їх системну оцінку та діагностику на основі кількісних і якісних показників.

The article reveals the factors of the formation, use and reproduction of the production and resource potential of agrarian enterprises. They are grouped with division into internal and external. A special role among them is given to the factor of management of production and resource potential. It is substantiated that the most significant influence is characterized by the introduction of innovations in the form of new technologies of production and resource conservation. Important place is the investment support of the processes of use and reproduction of productive resources. It is determined that their strategic management should be based on their system evaluation and diagnosis on the basis of quantitative and qualitative indicators.