ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | Н А Петрищенко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. А. Петрищенко, В. В. Горобій, А. М. Осіпова

УДК: 332.146.2

Н. А. Петрищенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

В. В. Горобій

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

А. М. Осіпова

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Українські підприємства в сучасний період функціонують в складних умовах. Проблеми господарювання полягають в мінливості зовнішнього середовища, нзької стабільності та платоспроможності підприємств. Також негативно впливають на діяльність підприємств низька конкурентоспроможність, інфляція, трансформаційні процеси. Поставлена мета виявити низку факторів, що негативно впливають на діяльність будівельних підприємств та призводять до кризи. Висвітлено необхідність комплексного дослідження функціонування підприємств будівельної галузі. Вказано, що фінансовий стан будівельних організацій залежить від особливостей функціонування галузі будівництва. Проведено аналіз показників будівельних підприємств на підставі даних Державного комітету статистики. Виявлено, що спостерігається зростання обсягів будівельних робіт та скорочення збитку від операційної діяльності. Негативним є скорочення кількості суб’єктів господарювання в будівельної сфері та зростання частки збиткових підприємств. Наведено основні фактори, що можуть впливати на діяльність будівельних підприємств. Причинами визначено недосконале управління ресурсами та логістикою на підприємствах, застаріле обладнання, низька конкурентоспроможність персоналу та продукції, відсутність своєчасних антикризових заходів та економічного моніторингу.

Ukrainian enterprises in the modern period operate in difficult conditions. The problems of managing are the volatility of the external environment, the lack of stability and solvency of enterprises. Also, the negative influence on the activity of enterprises are low competitiveness, inflation, transformation processes. Set a goal is to identify a number of factors that negatively affect the activity of construction companies and lead to a crisis. The necessity of a comprehensive study of the functioning of construction industry enterprises is highlighted. It is indicated that the financial condition of construction organizations depends on the peculiarities of the functioning of the construction industry.Conducted analysis of construction enterprises' indicators was performed based on data from the State Statistics Committee. It was found that there is an increase in the volume of construction works and reduction of operating losses. Negative is the reduction of the number of economic entities in the construction industry and the growth of the share of loss-making enterprises. The main factors that can influence the activity of construction enterprises are presented. The reasons for this are defective management of resources and logistics at enterprises, outdated equipment, low competitiveness of personnel and products, lack of timely anti-crisis measures and economic monitoring.