EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ
Н. А. Марченко, Ю. В. Краснянська

УДК: 336.743

Н. А. Марченко, Ю. В. Краснянська

РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ

Анотація

У статті розкрито сутність криптовалюти із пропозицією авторської дефініції терміну. Приведено найпоширеніші криптовалюти світу та надано їх детальну характеристику; розглянуто механізм функціонування криптовалют, встановлено взаємозв’язок між їх видобутком і кон’юнктурою фінансового ринку. Проведено діагностику структури та зміни вартості криптовалют. Проаналізовано географічні особливості розвитку ринку криптовалют у світі, визначено вплив різних факторів на даний процес. Виявлено проблеми використання криптовалюти в економічному просторі Україні. З метою їх вирішення розроблено рекомендації, адаптовані до українських реалій, визначено систему пріоритетних заходів, практичне втілення яких дозволить через налагодження функціонування криптовалюти стимулювати розвиток інтеграційних та глобалізаційних процесів нашої держави в європейський та світовий економічний простір

N. A. Marchenko, Y. V. Krasnianska

REALITIES OF THE CRYPTOCURRENCY FUNCTIONING IN THE WORLD AND DOMESTIC MARKETS

Summary

The essence of cryptocurrency is researched in the article with proposition of author's definition. The most common cryptocurrencies of the world and their features are given. The cryptocurrency functioning mechanism is discussed, and the relationship between their production and the situation in the financial market is established. The diagnostics of the structure and changes in the value of cryptocurrency are carried out. The geographic peculiarities of the cryptocurrency development in the world are analyzed and the influence of various factors on this process is determined. The problems of using cryptocurrency in the economic environment of Ukraine are identified. In order to solve them, recommendations, adapted to the current Ukrainian realities, was developed, a system of priority measures has been determined. The practical implementation of these measures will allow through reforming of the domestic labor market to stimulate the development of integration and globalization processes of our country towards European and global economic environment.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6505

Відомості про авторів

Н. А. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

N. A. Marchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance , Banking and Insurance , Chernihiv National University of Technology


Ю. В. Краснянська

студентка, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Y. V. Krasnianska

Student, Faculty of Finance and Economics, Chernihiv National University of Technology

Як цитувати статтю

Марченко Н. А., Краснянська Ю. В. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6320 (дата звернення: 02.03.2024).

Marchenko, N. A. and Krasnianska, Y. V. (2018), “Realities of the cryptocurrency functioning in the world and domestic markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6320 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.