EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
О. В. Жегус

УДК: 658.8:338.3

О. В. Жегус

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті доведено необхідність розвитку і впровадження маркетингу в закладах вищої освіти, як філософії підприємництва та ринкової концепції управління. Обґрунтовано, що з точки зору пріоритетів сталого розвитку найбільш прийнятною концепцією маркетингу в сфері вищої освіти є концепція холістичного маркетингу. Спираючись на специфіку послуг вищої освіти та ураховуючи сучасні тенденції в маркетингу, до класичної моделі концепції холістичного маркетингу запропоновано додати елементи «інноваційний маркетинг», «маркетинг можливостей» та замінити елемент «маркетинг взаємовідносин» на «маркетинг стейкхолдерів». Відповідно до запропонованої моделі концепції холістичного маркетингу успіху на ринку послуг вищої освіти зможуть добитися ті заклади вищої освіти, які чітко усвідомлюють та діють в інтересах усіх стейкхолдерів, намагаються підвищувати економічну ефективність через зростання соціальної, ставлять в пріоритет інноваційну діяльність та є проактивними, докладаючи максимум зусиль до створення можливостей для свого стійкого розвитку.

О. V. Zhehus

MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The article proves the need in development and introduction of marketing at institutions of higher education as business philosophy and market concept of management. It has been justified that in view of priorities of sustainable development the most reasonable concept of marketing in the field of higher education is a concept of holistic marketing. Basing on specific features of higher education services and taking into account modern trends in marketing, in addition to classic model of the holistic marketing concept it is offered to use elements of innovative marketing, marketing of opportunities and to replace marketing of relations by marketing of stakeholders. According to the offered model of the holistic marketing, success at the market of higher education can be achieved only by those institutions of higher education that clearly realize and act in interests of all stakeholders, tend to increase economic efficiency through growth of social efficiency, put a priority on innovative activity and are pro-active making maximum efforts to create opportunities for their sustainable development.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5933

Відомості про авторів

О. В. Жегус

к. е. н., доцент, докторант кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

О. V. Zhehus

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

Як цитувати статтю

Жегус О. В. Маркетинг як інструмент реалізації принципів сталого розвитку в сфері вищої освіти в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6322 (дата звернення: 01.03.2024).

Zhehus, О. V. (2018), “Marketing as an instrument for implementation of the principles of sustainable development in higher education in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6322 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.