EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРИПТО ВАЛЮТОЮ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА
В. А. Фостолович

УДК: 336.741.242:336.113.12

В. А. Фостолович

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРИПТО ВАЛЮТОЮ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В умовах цифрового інформаційного простору гострою стала потреба вирішити питання обліку та оподаткування операцій із криптовалютою в Україні. Відсутність єдиного трактування правового статусу криптовалюти викликало неоднозначність науковців України у класифікації даного виду активу. Нацбанк України досі не визнав криптовалюту як засіб платежу, що робить незаконним її використання. Проте, конвертування криптовалюти в національні грошові одиниці та навпаки не викликає порушення законодавства України.
Криптовалюту доцільно розглядати як фінансовий інструмент, який: оцінюється за справедливою вартістю при первісному визнанні на дату операції (по ринкових котируваннях, по методах оцінки, методах аналізу дисконтованих грошових потоків, або за дольовими інструментами (за собівартістю за вирахуванням витрат по знеціненню) при неможливості визначення справедливої вартості); підлягає переоцінці, яка відображається в складі прибутку або збитку; витрати не включаються до первісної вартості; відображається у балансі, коли стає стороною договірних положень фінансового інструменту.
Криптовалюта є фінансовим інструментом, який підлягає переоцінці за справедливою вартістю. Криптовалюту доцільно обліковувати на субрахунку 352 «Іншi поточні фінансові інвестиції».
При спрощеній системі оподаткування доходи від реалізації криптовалюти повинні бути відображені в книзі обліку доходів і витрат та включені в декларацію про доходи і відповідно оподатковані єдиним податком. Для підприємств загальної системи оподаткування, операції із криптовалютою повинні відповідно обліковуватись як фінансові інструменти, відображатись у декларації про прибуток та оподатковуватись відповідно до вимог законодавства.
Всі операції, які пов’язані із виникненням доходів і понесенням витрат підлягають контролю зі сторони податкової адміністрації, яка може здійснити і контроль наявних гаманців (рахунків).

Valentyna Fostolovych

THE MECHANISM OF MANAGEMENT CRYPTO CURRENCY IN THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Summary

In the conditions of the digital information space an acute need to solve the issue of accounting and taxation operations with cryptology in Ukraine. The lack of a uniform interpretation of the legal status of cryptography caused the ambiguity of the scholars of Ukraine in the classification of this type of asset. The National Bank of Ukraine has still not recognized the crypto currency as a means of payment, which makes its use unlawful. However, conversion of crypto-currency into national currency and vice versa does not cause a violation of the legislation of Ukraine.
Cryptography should be considered as a financial instrument, which: is measured at fair value with initial recognition at the date of the transaction (by market quotations, by valuation methods, discounted cash flow analysis methods, or by equity instruments (at cost less costs for depreciation) if it is impossible to determine the fair value; subject to reassessment, and is reflected in profit or loss; costs are not included in the original cost; shown in the balance sheet, when it becomes a party to the contractual provisions of a financial instrument.
Crypto currency is a financial instrument which is subject to revaluation at fair value. Cryptocurrency need to account on sub-account 352 "Other current financial investments".
In the simplified tax system revenues from the sale of cryptology should be reflected in the income and expense accounting book and included in the income statement and taxed accordingly by a single tax. For enterprises of the general system of taxation, transactions with crypto-currency should be accounted for as financial instruments, reflected in the income statement and taxed in accordance with the requirements of the legislation.
All transactions involving income and expenses incurred are subject to control by the tax administration, which may carry out and control existing purses (accounts).

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6350

Відомості про авторів

В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Фостолович В. А. Механізм управління крипто валютою в обліковій системі підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6324 (дата звернення: 02.03.2024).

Fostolovych, Valentyna (2018), “The mechanism of management crypto currency in the accounting system of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6324 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.