EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У. О. Марчук

УДК: 657.1

У. О. Марчук

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

В статті досліджено особливості реформування системи бухгалтерського обліку і звітності України і впливу на них процесів глобалізації світової економіки та міжнародних ринків капіталів. Наведено результати теоретичних досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених визначення поняття «система бухгалтерського обліку», «облікова система», «система обліку». Акцентовано увагу, що обліковій системі властиві певні ознаки, зокрема: динамічність, багатоаспектність, ієрархічність, об’єктивність, цілісність. Зазначено, що система бухгалтерського обліку формується у відповідному інформаційному просторі мікро- (організаційно правова форма, розміри, територіальне розташування та сфера діяльності господарюючого суб’єкта) та макросередовища (вплив міжнародних облікових моделей, інституціонально-закріплене державне регулювання, фіскальна політика та фінансова стабільність держави в економічному вітчизняному просторі та на міжнародному рівні), яке забезпечується, як інституціональним полем на рівні держави так і обліково-аналітичними ресурсами окремих господарюючих суб’єктів.
Виокремлено три етапи процесу обліково-аналітичного забезпечення, зокрема: виявлення, збір, вимірювання, реєстрація, накопичення інформації; узагальнення первинної інформації, формування первинних, аналітичних даних та зберігання інформації; аналітична обробка облікової інформації для передачі зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Сформовано загальну схему процесу обліково-аналітичного забезпечення.

U. A. Marchuk

FORMATION OF ACCOUNTING ACCOUNTING SYSTEMS

Summary

The article deals with the peculiarities of the reformation of the accounting and reporting system of Ukraine and the impact on them of processes of globalization of the world economy and international capital markets. The results of theoretical researches of foreign and domestic scientists are given to define the concept of "accounting system". The attention is paid to the fact that the accounting system has certain characteristics, in particular: dynamism, multidimensionality, hierarchy, objectivity, integrity. It is noted that the accounting system is formed in the corresponding information space micro (organizational legal form, size, territorial location and sphere of activity of the economic entity) and macro environment (influence of international accounting models, institutionalized state regulation, fiscal policy and financial stability of the state in the economic and domestic space and internationally), which is ensured as an institutional field at the state level and the accounting and analytical resources of individual business entities.
There are three stages of accounting and analytical support process, in particular: identification, collection, measurement, registration, accumulation of information; generalization of primary information, formation of primary, analytical data and information storage; analytical processing of accounting information for the transmission to external and internal users for decision-making. Formed general scheme of the process of accounting and analytical software.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5644

Відомості про авторів

У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

U. A. Marchuk

PhD (Economics), Assistant Professor of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Марчук У. О. Формування систем бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6325 (дата звернення: 01.03.2024).

Marchuk, U. A. (2018), “Formation of accounting accounting systems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6325 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.