РОЛЬ ЦІНОВОЇ ТА НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | А Ф Бондаренко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЦІНОВОЇ ТА НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
А. Ф. Бондаренко, О. О. Малишевська

УДК: 336.78:338.51

А. Ф. Бондаренко

к. т. н., доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки, ННІБТ «УАБС» СумДУ

О. О. Малишевська

студент, ННІБТ «УАБС» СумДу

РОЛЬ ЦІНОВОЇ ТА НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. F. Bondarenko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management and Financial-Economic Security, ESIBT "UAB" SSU

O. O. Malyshevska

student, ESIBT "UABS" SSU

THE ROLE OF PRICE AND NON-PRICE COMPETITION OF UKRAINIAN BANKS IN THE CURRENT CONDITIONS OF A MARKET ECONOMY

У статті розглянуто основні методи цінової та нецінової конкуренції, їх взаємозв’язок з обсягом залучених депозитів та клієнтів банку. Досліджено особливості спільних та відмінних характерних рис вище згаданих видів конкуренції. Надано визначення конкурентоспроможності банку, як властивості банку протистояти конкурентам, утримувати чи завойовувати визначену ринкову частку із заданою для банку ефективністю. Здійснено аналіз за визначеними методами по трьом провідним банкам України. Розкрито роль цінової та нецінової конкуренції, проблеми поширення нецінових методів та можливі результати після їх застосування.

Methods of price and non-price competition and their interconnection with the amount of deposits attracted and clients of the bank are considered in the article. The peculiarities of common and distinctive features of the aforementioned types of competition are investigated. The definition of bank's competitiveness as a bank's ability to withstand competitors, to hold or to get a certain market share with the given bank efficiency. The analysis according to determined methods on the three leading banks of Ukraine is provided. The role of price and non-price competition, the problem of non-price methods expansion and possible results after their application are indicated.