EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН
В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська, А. О. Калиновський, Л. В. Лучит

УДК: 658.58

В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська, А. О. Калиновський, Л. В. Лучит

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

Анотація

В статті представлено та розглянуто методичні положення та рекомендації щодо оцінювання та підвищення економічної ефективності відновлення заводської системи машин. Виявлено, що на сьогодні відновлення заводської системи машин не тільки забезпечує їх високий рівень безпеки, надійності й працездатності, але і створює цінність в бізнес-процесах, внаслідок чого стає стратегічним фокусом для компаній і вимагає комплексного підходу. Скорочення загальних витрат та стійкої конкурентної переваги досягають лише ті компанії, яким вдалось спростити, стандартизувати, пришвидшити процеси при високій якості послуг відновлення заводської системи машин. Зважаючи на складність та багатогранність процесів, що пов'язані зі створенням, обробкою та передачею інформації під час відновлення заводської системи машин, та приймаючи до уваги необхідність формування методично-практичних підходів до визначення економічної ефективності такого напрямку роботи, запропоновано єдину інтегральну систему оцінки інформаційної діяльності з відновлення заводської системи машин.

V. M. Holomovzyi, N. L. Kalynovska, A. O. Kalynovskyi, L. V. Luchyt

EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF RESTORATION OF THE FACTORY MACHINE SYSTEM

Summary

The methodological provisions and recommendations for evaluation and increase of economic efficiency of restoration of the factory machine system are presented and considered in the article. It is revealed that nowadays the restoration of the factory machine system not only ensures a high level of their safety, reliability and performance but also creates value in business processes, which, as a result, becomes a strategic focus for companies and requires a comprehensive approach. The reduction of total costs and sustainable competitive advantage are achieved only by those companies that have been able to simplify, standardize and speed up processes with high quality of restoration of the factory machine system. Considering the complexity and versatility of the processes involved in the creation, processing and transmission of information during the restoration of the factory machine system, and taking into account the need for methodological and practical approaches to determining the economic efficiency of such direction of work, a single integrated evaluation system for information activities in restoration of the factory machine system is proposed.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6272

Відомості про авторів

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

V. M. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University


Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. L. Kalynovska

Senior Lecturer, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University


А. О. Калиновський

асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

A. O. Kalynovskyi

Assistant professor, Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University


Л. В. Лучит

старший викладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

L. V. Luchyt

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Калиновський А. О., Лучит Л. В. Оцінювання економічної ефективності з відновлення заводської системи машин. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6330 (дата звернення: 29.02.2024).

Holomovzyi, V. M., Kalynovska, N. L., Kalynovskyi, A. O. and Luchyt, L. V. (2018), “Evaluation of economic efficiency of restoration of the factory machine system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6330 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.