EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Я. М. Гринчишин

УДК: 336.64

Я. М. Гринчишин

ЧИННИКИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуті аргументи на користь антикризового фінансового менеджменту підприємств. Перший чинник пов’язаний з невирішеністю концептуальних підходів щодо організації управління підприємствами, що перебувають у скрутному становищі. Крім цього, мікроекономічна теорія криз досі не сформована, дослідження кризи підприємства ігнорується багатьма дослідниками фінансів. Другим аргументом на користь антикризового фінансового менеджменту є системна складність його об’єкта – фінансової кризи. Це проявляється як в різноманітності підходів до визначення кризи, так і в обмеженості її розуміння багатьма авторами, що відповідно накладає негативний ефект на антикризове управління.
Третій чинник антикризового фінансового управління пов’язаний з ускладненням фінансів, важливістю окремих фінансових механізмів у попередженні кризових явищ та управлінні підприємствами, що перебувають у скрутному становищі. Це пов’язано, по-перше, з розширенням і поглибленням антикризових функцій фінансового менеджменту в ході його розвитку. По-друге, ускладнення фінансового менеджменту значною мірою пов’язане з ускладненням стандартів фінансового обліку та звітності, можливістю їх безпосереднього впливу на попередження кризових явищ.
Четвертим аргументом на користь антикризового фінансового менеджменту є важливість нормативно-правового регулювання процесу оздоровлення проблемних підприємств. Надзвичайно низьке місце України за показником вирішення проблем неплатоспроможності в рейтингу «Doing Business» вимагає суттєвого вдосконалення законодавства, що регулює управління підприємствами, які перебувають у скрутному становищі, та його узгодження з нормативно-правовими актами ЄС.

Y. M. Grynchyshyn

FACTORS OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

The article discusses the arguments in favor of anti-crisis financial management of enterprises. The first factor is connected with the unresolved conceptual approaches to the organization of management of enterprises in a financial difficulty. In addition, the microeconomic theory of crises is still not formed, the study of the crisis of the enterprise is ignored by many researchers of finance.
The second argument in the usefulness of anti-crisis financial management is the system complexity of its object, which is the financial crisis. This is manifested in both the diversity of approaches to the definition of the crisis and in the limited understanding of the crisis by many authors, which accordingly has a negative impact on crisis management.
The third factor of the anti-crisis financial management is related to the complexity of finances, the importance of certain financial mechanisms in preventing crises and managing enterprises in difficulty. This is due, firstly, to the expansion and deepening of anti-crisis functions of financial management during its development. Secondly, the complication of financial management is largely due to the complication of financial accounting and reporting standards, the possibility of their direct impact on the prevention of crisis phenomena.
The fourth argument in favor of anti-crisis financial management is the importance of regulatory and regulatory regulation of the process of recovery of problem enterprises. The extremely low ranking of Ukraine in the «Doing Business» rating on the indicator of resolving insolvency requires a significant improvement in the legislation governing the management of enterprises in difficulty and its alignment with the EU legal acts.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 7320

Відомості про авторів

Я. М. Гринчишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Y. M. Grynchyshyn

PhD in Economics, associate professor of the department of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Гринчишин Я. М. Чинники антикризового фінансового менеджменту підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6331 (дата звернення: 23.07.2024).

Grynchyshyn, Y. M. (2018), “Factors of anti-crisis financial management of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6331 (Accessed 23 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.