ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ | А В Катаєв | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ
А. В. Катаєв, С. В. Оберемок

УДК: 339.138/338.5(075.8)

А. В. Катаєв

канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

С. В. Оберемок

канд. екон. наук, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ

A. V. Kataiev

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Marketing and Trade Entrepreneurship of Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

S. V. Oberemok

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Pharmaceutical Marketing and Management of National University of Pharmacy

FACTORS OF CONSUMERS’ PRICE SENSITIVITY: RESULTS OF SYSTEMATIZATION AND VERIFICATION OF RELEVANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TRUST-BASED MARKETING CONCEPT

У статті наведені результати теоретичного узагальнення факторів цінової чутливості споживачів та верифікації їхньої актуальності сучасним ринковим умовам. Доведено, що ціна товару визначається не тільки економічними, а й психологічними міркуваннями споживача; фактично покупець проводить порівняння не із товарами-замінниками, а з тими, які представляються йому такими. Професійне використання відомих цінових ефектів, перманентний моніторинг цінової чутливості споживачів і відповідна реакція на них через real-time маркетинг дозволять суб’єкту господарювання успішно використовувати увесь функціональний потенціал концепції маркетингу довіри.

The article presents the results of theoretical generalization of factors of consumers’ price sensitivity and verification of their relevance to modern market conditions. It has been proved that the price of a product is determined not only by economic but also by the consumer's psychological considerations; in fact, the consumer makes a comparison not with substitute goods, but with those that seem to be such to him. The professional use of well-known price effects, the constant monitoring of consumers’ price sensitivity and the corresponding response to them through real-time marketing will enable the business entity to successfully use all the functional potential of the concept of trust-based marketing.