EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
С. А. Пустовгар

УДК: 658.14

С. А. Пустовгар

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Визначено, що сучасний стан машинобудівної галузь України характеризується збитковістю діяльності, зниженням експортного потенціалу, нестабільністю динаміки обсягів виробництва та реалізації, обсягів інвестування. Визначено фактори забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі як інструмент превентивного управління платоспроможністю підприємств. До ключових факторів забезпечення фінансової безпеки підприємств віднесено: фактор ефективності використання економічних ресурсів підприємств, який характеризує дохідність активів підприємств в цілому та окремих їх елементів; фактор ефективності управління структурою капіталу, який включає показники структури капіталу, мобільності та прибутковості власного капіталу; фактор рентабельності використання економічних та фінансових ресурсів підприємства, який характеризує прибутковість майна і капіталу; фактор рентабельності діяльності підприємства, який демонструє ефективність основної діяльності та ефективність продажів підприємств. Управління цими факторами є пріоритетним завданням забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств.

S. A. Pustovhar

FACTORS OF PROVIDING OF FINANCIAL SAFETY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The modern state of the machine-building industry of Ukraine is analyzed in the article. It is determined that the current state of the machine-building industry in Ukraine is characterized by loss-making activity, reduced export potential, unstable dynamics of production and sales volumes, and investment volumes. The factors of financial security of the enterprises of the machine-building industry as a tool of preventive management of solvency of enterprises are determined. The key factors for ensuring financial security of enterprises include: factor of efficiency of using economic resources of enterprises; factor of efficiency of the management of the structure of capital; factor of profitability of using economic and financial resources of the enterprise; factor of profitability of the enterprise activity. The factor of efficiency of using economic resources of enterprises characterizes the profitability of assets of enterprises in general and their separate elements. The factor of efficiency of the management of the structure of capital includes capital structure, mobility and return on equity. The factor of profitability of using economic and financial resources of the enterprise characterizes profitability of property and capital. The factor of profitability of the enterprise activity demonstrates the effectiveness of the operational activity and the efficiency of sales of enterprises. Management of these factors is a priority task of ensuring the financial safety of machine-building enterprises.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5623

Відомості про авторів

С. А. Пустовгар

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. A. Pustovhar

Candidate of Economic Sciences, lecturer of the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Пустовгар С. А. Фактори забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6335 (дата звернення: 29.02.2024).

Pustovhar, S. A. (2018), “Factors of providing of financial safety of machine-building enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6335 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.