EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА ВАЛЮТНИХ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Є. М. Огородня, С. М. Киркач

УДК: 334.012.64(477)

Є. М. Огородня, С. М. Киркач

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА ВАЛЮТНИХ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто особливості оцінювання валютних і податкових умов ведення бізнесу в існуючих методиках, які основуються на застосуванні кількісних та якісних показників вимірювання. Аналіз імплементованих методик світової практики свідчить про наявність прогалин відображення валютних умов ведення бізнесу, що актуально для української бізнес спільноти, та відсутності єдиного комплексного представлення рефлективного аспекту показників, які описують умови податкового регулювання. У роботі запропоновано системне представлення показників, згрупованих за відповідними категоріями (стабільність національної грошової одиниці, валютне регулювання і контроль, забезпечення валютними ресурсами, валютно-податкові умови ведення бізнесу пов’язаного із ЗЕД, загальний стан діючого податкового законодавства, податкові умови, які характеризують стадії розвитку підприємства та податкове навантаження) з метою достовірного оцінювання податкових та валютних умов ведення бізнесу на основі узагальнення інформаційно-літературних джерел.

E. M. Ogorodnia, S. M. Kyrkach

FEATURES OF EVALUATION OF TAX AND CURRENCY CONDITIONS OF BUSINESS MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

Evaluation special aspects of currency and tax conditions of doing business in existing techniques that based on the application of quantitative and qualitative measurement indicators were reviewed in the article. The reflection gaps of currency condition of doing business, that relevant for the Ukrainian business community, and the absence of a single integrated representation of the reflective aspect of the indicators, which describe tax condition, were determined according to the analysis of the implemented world practice methods. The system representation of indicators, that were classified by category (according to the national monetary unit stability, currency regulation and control, provision of currency resources, currency and tax conditions for doing business related to foreign economic activity, general state of the current tax legislation, tax conditions that characterize the stages enterprise development and tax burden) was offered in the article with the purpose reliable evaluation of currency and tax condition of doing business, that based on generalization of information literary sources.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5765

Відомості про авторів

Є. М. Огородня

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

E. M. Ogorodnia

Ph.D., Lecturer, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics


С. М. Киркач

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. M. Kyrkach

Ph.D., Associate Professor, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Огородня Є. М., Киркач С. М. Особливості оцінювання податкових та валютних умов ведення бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6336 (дата звернення: 01.03.2024).

Ogorodnia, E. M. and Kyrkach, S. M. (2018), “Features of evaluation of tax and currency conditions of business management in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6336 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.