ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | О А Подолянчук | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
О. А. Подолянчук, В. В. Домбровська

УДК: 657.37:336.226.322

О. А. Подолянчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

В. В. Домбровська

студентка 4 курсу факультету «Облік і аудит», Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

O. A. Podolianchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation in the Economic Sectors, Vinnytsia National Agrarian University

V. V. Dombrovska

Fourth year student of the Accounting and Audit Department, Vinnytsia National Agrarian University

VALUE ADDED TAX ACCOUNTING AND REPORTING

У статті досліджено наукові думки щодо розкриття змісту податку на додану вартість, представлено основні елементи податку на додану вартість, розкрито основи обліку розрахунків за податком на додану вартість.

The article explores the scientific opinions regarding the interpretation of the value added tax, presents the main elements of the value added tax, and reveals the foundations of accounting the value added tax.