КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ | В В Красношапка | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В. В. Красношапка, Ю. О. Токарська

УДК: 338

В. В. Красношапка

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. О. Токарська

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Volodymyr Krasnoshapka

doctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Yulia Tokarska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CONCEPTS OF COST MANAGEMENT AND THEIR USE IN SHAPING THE COSTS OF ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE

Для ефективного управління витрат у статті запропоновано використання економічних концепцій, а саме: концепцію витрато-утворюючих чинників, концепцію доданої вартості, концепцію ланцюжка цінностей, концепцію трансакційних витрат, концепцію АВС та, відповідно, наведено їх теоретичну характеристику.
В статті визначено що українським підприємствам складно використовувати концепції у своїй діяльності. Це спричинено багатьма чинниками, але запропоновано використання концепції ланцюжка цінностей.

For efficient cost management, the article proposes the use of economic concepts, namely: the concept of cost-creating factors, the concept of added value, the concept of the chain of values, the concept of transaction costs, the concept of ABC and, respectively, their theoretical characteristics.
The article states that it is difficult for Ukrainian enterprises to use the concepts in their activities. This is due to many factors, but the use of the concept of a chain of values is proposed.