УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ | Р М Циган | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ
Р. М. Циган, А. О. Ананченко

УДК: 339.137.2.003.12,,313”

Р. М. Циган

старший викладач, кафедра облік і фінанси, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

А. О. Ананченко

студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

R. N. Tsygan

Elder lecturer, department of accounting and finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

A. O. Ananchenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS ESTIMATION: STRATEGIC VECTOR OF DEVELOPMENT

У статті проаналізована оцінка конкурентоспроможності кондитерських компаній, розглянуто особливості розвитку української кондитерської промисловості, досліджено основні характеристики українського виробника на світовому ринку кондитерських виробів. Розроблено стратегію розширення експортних операцій підприємства, як один із способів збільшення іноземного ринку збуту продукції. Досліджено підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розроблено підхід до оцінки конкурентоспроможності (стратегічний підхід) українського кондитерського підприємства. Проведено аналіз кондитерського підприємства України за розробленим підходом. Досліджено проблему виходу кондитерських підприємств на міжнародний ринок збуту товару. Запропоновано уточнене визначення конкурентоспроможності підприємства з урахування конкурентних переваг.

In this article were analyzed the competitiveness of the confectionery companies, considered the specific of the Ukrainian confectionery industry development, conducted the main characteristics of the world confectionery market. The strategy of expanding the company’s export operations has been developed, as a way to increase the foreign distribution market. Studies have been conducted to find approaches to evaluation competitiveness of the enterprises. The approach to assessing the competitiveness (strategic approach) of the Ukrainian confectionary enterprise has been designed. Using this approach, Ukrainian confectionary enterprise was analized. The problem of entry on the international market by confectionary enterprises is investigated. It was also suggested the refined definition of competitiveness of the enterprise, taking into consideration the competitive advantage.