EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
І. В. Стояненко, Я. О. Біленко

УДК: 330.1 (477)

І. В. Стояненко, Я. О. Біленко

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування складових економіки знань в Україні на сучасному етапі розвитку. Проаналізовано досвід економічно розвинутих країн світу та вітчизняний щодо розвитку людського капіталу та освіти. Розглянуто показники фінансування науки і техніки, чисельності науковців та рівня освіченості громадян в Україні та інших країнах світу. Досліджено особливості національної інноваційної системи та стан формування національної інноваційної інфраструктури. Проаналізовано динаміку основних показників нагромадження капіталу в забезпечення інноваційного розвитку України протягом останніх років. Виділено ключові фактори негативних тенденцій щодо формування складових економіки знань в нашій країні на сучасному етапі розвитку та окреслено шляхи прискорення даного процесу на перспективу. Визначено стратегічні завдання щодо забезпечення формування нової економічної моделі розвитку нашої країни.

I. V. Stoіanenko, Y. O. Bilenko

FORMATION OF СOMPONENTS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE

Summary

The article deals with theoretical and applied aspects of forming the knowledge economy in Ukraine at the present stage of development. The author analyzes the experience of economically developed countries and the national economy as to development of human capital and education. There are considered indicators of financing the science and technology, the number of scientists and the level of education of citizens in Ukraine and abroad. There are investigated features of the national innovation system and the state of national innovation infrastructure. There is analyzed dynamics of the main indicators of capital accumulation which contributes to innovative development of Ukraine in recent years. The author outlines the key factors of the negative trends towards formation of the knowledge economy components in our country nowadays and also shows the ways of accelerating this process for the future. There are determined strategic tasks for ensuring formation of a new economic model of our country's development.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5806

Відомості про авторів

І. В. Стояненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. V. Stoіanenko

Candidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Economics and Finance of Enterprise Department Kyiv National University of Trade and Economics


Я. О. Біленко

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Y. O. Bilenko

Student, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Стояненко І. В., Біленко Я. О. Формування складових економіки знань в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6343 (дата звернення: 02.03.2024).

Stoіanenko, I. V. and Bilenko, Y. O. (2018), “Formation of сomponents of the knowledge economy in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6343 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.