ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ | О В Крухмаль | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
О. В. Крухмаль, А. Ю. Васильчук

УДК: 368 (466)(043.1)

О. В. Крухмаль

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

А. Ю. Васильчук

студентка 5-го курсу, напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа»), Сумський державний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

O. V. Kruhmal

candidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», Sumy

A. Y. Vasylchuk

the student of 5 course, the specialty «Finance, banking and insurance» (specialization «Banking»), «Sumy State University», Sumy

FEATURES OF FORMATION OF UKRAINE CREDIT POLICY

У статті визначено особливості формування кредитної політкики та її значення в діяльності банків України. Проаналізовано основні тенденції розвитку кредитної діяльності банків України протягом 2012-2017 років за такими основними показниками: обсяги кредитних портфелів, процентні ставки за кредитами, обсяги активів та сформованих за ними резервів, питома вага проблемних кредитів. Було проведено порівняльний аналіз особливостей кредитних політик банків з різним капіталом. Визначено зовнішні фактори, що впливають на формування кредитної політики банків.

The article outlines the peculiarities of the formation of credit policy and its importance in the activity of Ukrainian banks. The main tendencies of development of lending activity of Ukrainian banks during the years 2012-2017 are analyzed on the following main indicators: volumes of loan portfolios, interest rates on loans, volumes of assets and their formed reserves, the share of problem loans. A comparative analysis of the peculiarities of credit policies of banks with different capital was conducted. The external factors influencing the formation of credit policy of banks are determined.