EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Х. В. Плецан

УДК: 379.851

Х. В. Плецан

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовано стан та проблеми розвитку корпоративної культури фахівців сфери туризму на сучасному етапі. Розкрито основні аспекти формування корпоративної культури в середовищі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Аргументовано та виокремлено відповідний алгоритм формування корпоративної культури фахівців туристичного бізнесу. Визначено основні тенденції корпоративної культури як інструменту економічного розвитку та інвестиційної привабливості підприємства сфери туризму. Доведено, що, враховуючи специфіку сфери туризму, корпоративну культуру слід розглядати як сукупність моделей поведінки, що формуються в процесі адаптації та професійного розвитку людських ресурсів, зміцнює стабільність системи соціальних відносин, актуалізує корпоративну родину, створює атмосферу єдності та співпраці, сприяє успішності професійної діяльності фахівців-туризмознавців, забезпечує досягнення конкурентоспроможності туристичного підприємства. Обґрунтовано, що ефективна корпоративна культура формує унікальність туристичного підприємства, що сприяє реалізації сприятливого професійного середовища, задає ритму та заряджає енергією колектив, забезпечує конкурентоспроможність і професійну успішність. Зроблено висновок про те, що корпоративна культура є домінантним чинником формування позитивного іміджу та побудови успішної репутації фахівців сфери туризму.

K. V. Pletsan

CORPORATE CULTURE OF THE EFFICIENCY OF THE INDUSTRY OF ACCOMMODATION: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the state and problems of the development of the corporate culture of specialists in the sphere of tourism at the present stage. The main aspects of formation of corporate culture in the sphere of hotel-restaurant and tourist business are revealed. The corresponding algorithm for the formation of the corporate culture of tourism business specialists has been argued and singled out. The main tendencies of corporate culture as an instrument of economic development and investment attractiveness of tourism industry enterprises are determined. It is proved that taking into account the specifics of the sphere of tourism, corporate culture should be considered as a set of behavioral patterns that are formed in the process of adaptation and professional development of human resources, strengthens the stability of the system of social relations, actualizes the corporate family, creates an atmosphere of unity and cooperation, promotes the success of professional activities of specialists of tourism, provides the achievement of the competitiveness of the tourist enterprise. It is substantiated that effective corporate culture forms the uniqueness of the tourist enterprise, which promotes the implementation of a favorable professional environment, sets the rhythm and energizes the team, provides competitiveness and professional success. The conclusion is made that corporate culture is a dominant factor in the formation of a positive image and building a successful reputation of tourism professionals.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5768

Відомості про авторів

Х. В. Плецан

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

K. V. Pletsan

Candidate of Public Administration, Associate Professor of the Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Плецан Х. В. Корпоративна культура фахівців сфери туризму: стан, проблеми та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6345 (дата звернення: 01.03.2024).

Pletsan, K. V. (2018), “Corporate culture of the efficiency of the industry of accommodation: state, problems and prospects of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6345 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.