EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. Л. Терещенко

УДК: 338.2

О. Л. Терещенко

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Метою даної статті є пошук інструментів формування конкурентоспроможного підприємницького сектору, якому властивий ринковий динамізм, сучасний організаційно­управлінський та технологічний рівень, структурна збалансованість. В статті як інструмент формування конкурентоспроможного підприємництва розглянуто партнерські взаємовідносини між суб’єктами сектору малого та середнього підприємництва. Зроблено висновок, що результатом ефективних партнерських відносин в секторі МСП має стати мережева модель організації підприємництва. Логіка формування мережевих підприємницьких структур пояснена з точки зору виникнення синергетичних ефектів об’єднання певних ресурсів суб’єктів МСП. Зокрема, розглянуто можливість виникнення таких синергетичних ефектів, як підвищення ефективності управління, усунення дублювання функцій, економія на масштабах виробництва, диверсифікація, інтеграція науково-дослідницької бази, оптимізація товарних потоків, скорочення платежів до бюджетів, монополізація ринку, покращення фінансових показників, ефект великої організації.

Olena L. Tereshchenko

PARTNERSHIPS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE

Summary

The purpose of this article is to find tools for the building of a competitive entrepreneurial sector, which is characterized by market dynamism, modern organizational and technological level, and structural balance. In this article the partnership relations between subjects of the small and medium-sized business sector were considered as an instrument for the building of competitive entrepreneurship. It was concluded that the result of effective partnerships in the SMB sector should be a network model of business organization. The logic of formation of network entrepreneurial structures is explained from the point of view of the emergence of synergetic effects of combining certain resources of SMBs. In particular, the possibility of emergence of such synergetic effects be examined as an increase of management efficiency, the elimination of duplication the functions, economies of scale, diversification, the integration of the research base, the optimization of commodity flows, the reduction of payments to budgets, the monopolization of the market, the improvement of financial indicators, the effect of a large organization.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6003

Відомості про авторів

О. Л. Терещенко

начальник відділу по роботі з брокерами, ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», м. Київ

Olena L. Tereshchenko

Head of the Department of Work with Brokers, PrJSC Insurance Company PZU Ukraine

Як цитувати статтю

Терещенко О. Л. Партнерські відносини в контексті розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6346 (дата звернення: 29.02.2024).

Tereshchenko, Olena L. (2018), “Partnerships in the context of the development of small and medium-sized businesses in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6346 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.