ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ | В І Шийко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
В. І. Шийко

УДК: 336+338.486

В. І. Шийко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ІнЕУ ІФНТУНГ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

V. I. Shiyko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, InEU IFNTUNG, Ivano-Frankivsk

IMPROVEMENT METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF POWER INDUSTRY ENTERPRISES

Актуалізовано необхідність здійснення інтегрального оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики. Вдосконалено традиційну методику оцінювання фінансової стійкості підприємств, яка полягає в застосуванні інтегрального показника оцінки фінансової стійкості підприємств, що полягає у застосування функції Харингтона та прийомів нечітко-множинного підходу до моделюавання таких показників. Здійснено комплексний аналіз та оцінку фінансової стійкості підприємств. Проведено прогнозування інтегрального показника оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики.

Updated the necessity of carrying out an integrated assessment of financial stability of enterprises of the electric power industry. Improved the traditional method of assessing the financial sustainability of enterprises, which is to apply the integral indicator of the financial sustainability of enterprises, which consists in applying the Harrington function and methods of fuzzy-plural approach to modeling such indicators. Carried out the complex analysis and evaluation of financial sustainability of enterprises. Carried out the forecast of the integral indicator of financial stability estimation of the electric power industry enterprises is carried out.