EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
О. А. Дудзяк

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Анотація

Один із ключових елементів розвитку та відновлення сільських територій України – це демографічна ситуація та її позитивна динаміка. В сучасних умовах склалась така ситуація, що мотивація для проживання та праці на селі молоді є мінімальна. Не вистачає на селі молодих спеціалістів, які після вищих навчальних закладів, спробувавши міське життя не бажають повертатися на сільські території, де існує проблема інфраструктури, житлової бази і т. д.
Нині в селах гостро стоїть проблема міграції селян за кордон. В пошуках кращого життя, робочих місць, високої заробітної плати, сільські жителі все частіше виїжджають до Польщі, Італії, Португалії.
Зменшення народжуваності призводить до зменшення населення відповідно до померлих жителів села. Дуже часто молоді сім’ї вирішують народити одну дитину в родині бо неспроможні забезпечити більше дітей, тому про розширене відтворення не йдеться.

O. Dudziak

DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL AREAS OF UKRAINE IN THE PERIOD OF RESTORATION AND DEVELOPMENT

Summary

The demographic situation and its positive dynamics is one of the key elements of the development and restoration of rural areas in Ukraine. Nowadays the youth motivation for living and working in the village is minimal. There are not enough young specialists in the village, after higher education institutions, after trying the city life they do not want to return to rural areas where there is a problem of infrastructure, residential base, etc.
The problem of migration of rural population abroad is acute in villages. In search of a better life, jobs, higher wages, rural residents are increasingly leaving for Poland, Italy, Portugal.
The decrease in the birth rate leads to the decrease in the population in accordance with the deceased villagers. Very often young families decide to give birth to one child in the family so they cannot provide more children, so there is no extended reproduction.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6118

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

O. Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А. Демографічна ситуація на сільських територіях України в період відновлення та розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6348 (дата звернення: 27.02.2024).

Dudziak, O. (2018), “Demographic situation in rural areas of Ukraine in the period of restoration and development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6348 (Accessed 27 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.