ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОВЕДІНКОВІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ | В В Грецька-Миргородська | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОВЕДІНКОВІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ
В. В. Грецька-Миргородська

УДК: 330.88

В. В. Грецька-Миргородська

начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів, Харківська міська рада

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОВЕДІНКОВІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ

V. V. Hretska-Myrgorodska

Head of Innovative Development and Image Projects Office Kharkiv city council

FORMATION OF A SOCIALLY ORIENTED ECONOMY: BEHAVIORAL PREREQUISITES OF ANALYSIS

Завдання статті сформулювати зв’язок питань формування соціально-орієнтованої економіки із останніми досягненнями такого напрямку як поведінкова економіка.
В роботі розглянуто застосування такої поведінкової властивості як інерційність для аналізу особливостей формування соціально-орієнтованої економіки в період ринкових трансформацій (на прикладі східноєвропейських країн і республік колишнього СРСР).
Результати дослідження можуть бути використані при розробці програм розвитку соціально-орієнтованої економіки в державі, спираючись та теоретичні досягнення та інструментарій поведінкової економіки.
Використання поведінкового підходу в процесах побудови соціально-орієнтованої економіки дозволить отримати більш ефективні результати.
Дана робота розширює можливості щодо формування соціально-орієнтованої економіки в країнах, що проходять період ринкових трансформацій, зокрема орієнтацію на причини соціально-економічних проблем (лобізм в парламенті і уряді при прийнятті рішень, вигідних великому бізнесу, олігархічним угрупованнями певним політичним силам, загальні патерналістичні налаштування в суспільстві), а не на наслідки у вигляді низьких економічних показників.

The paper deals with theoretical grounds of features' study of formation of a socially-oriented economy grounded on the behavioral economy. The following issues are considered: behavioral paradigm in economy; behavioral prerequisites for analyzing the formation of a social oriented economy; inertness of people's behavior and its role in the period of market transformation. The article states that inertia principle inherent to both natural and social systems, is necessary for analysis of market reforms in forming a social oriented economy. Inertia in people's behavior, based on the paternalistic attitude to social security and social protection, is one of the main features that has significantly influenced duration and success of these processes. The results of the research can be used in creation of development programs of a socially-oriented economy in the state, relying on theoretical achievements and the tools of the behavioral economy.