EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОРВАРДНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИМ ФОНДОМ НА РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
О. О. Яцух

УДК: 338.433:339.164.4

О. О. Яцух

МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОРВАРДНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИМ ФОНДОМ НА РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

В статті розглядаються класичні світові фінансові теорії із форвардних операцій, які, як правило, укладаються з метою реальної поставки (купівлі чи продажу) відповідного активу для страхування від можливих несприятливих цінових змін на даний актив. Встановлено, що в Україні форвардні операції є один із методів державного регулювання ціни на агарному ринку та державної підтримки виробників на основі додаткового кредитного фінансування господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу.
Доведено, що в умовах фінансової і політичної кризи форвардні закупівлі зернових культур на аграрному ринку стали майже єдиною програмою державної підтримки аграрних товаровиробників, та практично єдиним доступним джерелом залучення державних оборотних коштів в їх господарську діяльність.
Встановлено, що ціна залучених коштів за агарними форвардними операціями коливається на рівні 14-15%. Основними її складовими для сільськогосподарської підприємства є реєстраційний збір Агарної біржі, брокерські послуги, витрати на оформлення договору застави, страхові платежі та сама винагорода за користування позиченими коштами.

O. O. Iatsukh

MECHANISM OF INTRODUCTION OF FORWARD OPERATIONS BY THE AGRARIAN FUND ON THE UKRAINIAN MARKET AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY

Summary

The article deals with the classical world financial theory of forward transactions, which, as a rule, are concluded for the purpose of real supply (purchase or sale) of the corresponding asset for insurance against possible unfavorable price changes for this asset. It was established that in Ukraine, forward operations are one of the methods of state regulation of prices in the agrarian market and state support of producers on the basis of additional credit financing of economic activity of subjects of agrarian business.
It is proved that in the conditions of the financial and political crisis, forward purchases of grain crops in the agrarian market have become almost the only program of state support of agricultural commodity producers, and practically the only accessible source of attraction of state working capital in their economic activity.
It is established that the price of borrowed funds for agrarian forward operations fluctuates at the level of 14-15%. Its main components for an agricultural enterprise are the registration fee of the Agar Exchange, brokerage services, expenses for the execution of a collateral contract, insurance payments and the remuneration for the use of borrowed funds.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6053

Відомості про авторів

О. О. Яцух

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський держаний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

O. O. Iatsukh

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

Як цитувати статтю

Яцух О. О. Механізм запровадження форвардних операцій аграрним фондом на ринку України та оцінка його ефективності. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6350 (дата звернення: 01.03.2024).

Iatsukh, O. O. (2018), “Mechanism of introduction of forward operations by the agrarian fund on the ukrainian market and evaluation of its efficiency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6350 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.