EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Н. В. Безрукова, Г. О. Гончарова

УДК: 330.341

Н. В. Безрукова, Г. О. Гончарова

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті автором розглянуті теоретичні аспекти міжнародних інтеграційних та дезінтеграційних процесів у світі. В умовах глобалізації процеси міжнародної економічної інтеграції набули широкого поширення. Було визначено, що ці процеси мають низку переваг, які зумовлюють їх постійний розвиток. По-перше, інтеграція є шляхом до модернізації економіки та подолання технологічної відсталості країни. По-друге, інтеграція сприяє зростанню продуктивності економіки та темпів технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному світовому ринку.
Метою статті є аналіз теоретичних та практичних аспектів розвитку інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі.
В статті було описано сутність та передумови інтеграційних та дезінтеграційних процесів. Було розглянуто сутність та передумови інтеграційних та дезінтеграційних процесів та проаналізовано приклади цих процесів у сучасному світі. Було з’ясовано, но в сучасному світі мають місце як інтеграційні, так і дезінтеграційні процеси, які досягли досить високого рівня розвитку і мають суттєвий вплив на світову економіку. Такі процеси існують як у межах вже досить давно існуючих утворень (ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЕС тощо), так і формуються перспективні нові, переважно на регіональному рівні.
Як висновок, було встановлено, що інтеграційні процеси мають позитивний вплив на економіку країн-учасниць, що було відображено на прикладі аналізу динаміки ВВП та обсягів торгівлі країн з іншими країнами світу до і після інтеграції. У цей же час дезінтеграційні процеси переважно несуть непередбачувані наслідки.

N. V. Bezrukova, H. O. Honcharova

INTERNATIONAL INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY

Summary

In the article the author considers the theoretical aspects of international integration and disintegration processes in the world. In the context of globalization, the processes of international economic integration have become widespread. It has been determined that these processes have a number of advantages that predetermine their constant development. First, integration is a way to modernize the economy and overcome the technological backwardness of the country. Secondly, integration contributes to the growth of the productivity of the economy and the pace of technological modernization under the influence of competition in the single world market.
The purpose of the article is to analyze the theoretical and practical aspects of the development of integration and disintegration processes in the modern world.
The article described the essence and preconditions of integration and disintegration processes. The essence and preconditions these processes were considered and examples of these processes in the modern world were analyzed. It was clarified, that in the modern world there are both integration and disintegration processes that have reached a rather high level of development and have a significant impact on the world economy. Such processes exist both within existing long-standing formations (EU, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC, etc.), and new prospects are emerging, mainly at the regional level.
As a conclusion, it was said that integration processes have a positive impact on the economies of the participating countries, as reflected in the analysis of the dynamics of GDP and the volume of trade of countries with other ones before and after integration. At the same time, disintegration processes have unpredictable consequences, which should be payed a lot of attention to in nexs researchings.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 19042

Відомості про авторів

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Г. О. Гончарова

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

H. O. Honcharova

Student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Безрукова Н. В., Гончарова Г. О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси у світовій економіці. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6351 (дата звернення: 01.03.2024).

Bezrukova, N. V. and Honcharova, H. O. (2018), “International integration and disintegration processes in the world economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6351 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.