РОЗВИТОК ПРЕДИКАТИВНОЇ АНАЛІТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ | Я В Бахарєва | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПРЕДИКАТИВНОЇ АНАЛІТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
Я. В. Бахарєва

УДК: 004.046: 005.511(083.98)

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ПРЕДИКАТИВНОЇ АНАЛІТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ

Y. V. Baharevа

assistant, Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF PREDICTIVE ANALYTICS AS A PRIORITY BUSINESS INTELLIGENCE DIRECTION

В статті розглядаються основні підходи до визначення поняття «предикативна аналітика» вітчизняних та закордонних авторів. Окреслено ринкові та технологічні тенденції розвитку предикативної аналітики з точки зору трансформації основних можливостей даного виду аналітики для потреб бізнесу в середньостроковій перспективі. Наведено характеристику складових та проілюстровано процес предикативної аналітики. Зазначено роль предикативної аналітики для підвищення рівня ефективності управління діяльністю підприємств регіонів, що перебувають в стадії активного росту. Автором проаналізовано різні погляди на класифікацію програмних продуктів для предикативної аналітики та відзначено їх характерні риси, перераховано найпопулярніші інструменти, якими сьогодні користуються аналітики світу. Визначено перелік основних функціональних складових інформаційних аналітичних систем та надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення інформаційних технологій для потреб вітчизняного бізнесу.

The article deals with the main approaches to the definition of the concept of "predicative analysis" of domestic and foreign authors. The market and technological tendencies of predicative analytics development are outlined in terms of transformation of the main possibilities of this type of analytics for business needs in the medium term. The characteristic of the components is presented and the process of predicative analytics is illustrated. The role of predicative analytics has been pointed out to increase the level of efficiency of management of activity of enterprises of regions in the stage of active growth. The author analyzes different views on the classification of software products for predictive analytics and points out their characteristic features, lists the most popular tools used today by analysts of the world. The list of main functional components of information analytical systems is determined and recommendations for further improvement of information technologies for the needs of domestic business are given.