EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ
Н. В. Бугайчук

УДК: 330.1.332.1:304

Н. В. Бугайчук

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті обґрунтовано важливість соціальної домінанти економічного розвитку через забезпечення достойних умов та якості життя громадян країни та розглядається сутність соціальної безпеки як складової економічної безпеки держави.
Проведено теоретико-методологічний аналіз стану соціальної безпеки держави і досліджено її стан за методикою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Досліджено окремі індикатори соціальної безпеки та визначено інтегральний показник рівня соціальної безпеки України. Виявлено несприятливий стан соціальної безпеки України, що обумовлено передуванням низки індикаторів нижче порогових значень.
Обґрунтовано загрози соціальній безпеці через визначення порогових значень її індикаторів і вказано пріоритетні завдання та заходи для усунення наслідків загроз та їх попередження для забезпечення населення достойними умовами та якістю життя.

Nataliia Buhaichuk

INTEGRATED EVALUATION OF INDICATORS OF THE SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION

Summary

The article examines the importance of social dominants of economic development through providing worthy living conditions and quality of life for the citizens of the State. The meaning of social security as the integral part of the economic security of the State was defined.
A theoretical and methodological analysis of the state of social security of the State was conducted and the state of social security of the State according to the methodology of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine was investigated. Some indicators of social security were explored and the integral indicator of the level of social security in Ukraine was determined. The unfavorable state of social security in Ukraine was revealed, which was caused by the interruption of a number of indicators below the threshold values.
The threats of social security was substantiated through defining the thresholds of its indicators and the priority tasks and measures for the elimination of the consequences of threats was pointed out. The prevention of threats was pointed out for providing the population with worthy conditions and quality of life.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6544

Відомості про авторів

Н. В. Бугайчук

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна

Nataliia Buhaichuk

postgraduate student The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Бугайчук Н. В. Інтегральне оцінювання індикаторів рівня соціальної безпеки населення. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6354 (дата звернення: 01.03.2024).

Buhaichuk, Nataliia (2018), “Integrated evaluation of indicators of the social security of the population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6354 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.