EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ
А. В. Лейбович

УДК: 330.4

А. В. Лейбович

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної приватної школи у економічно розвинених країнах світу; місце приватної освіти у системах освіти низки країн; практику соціального партнерства школи і держави. Проведено аналіз процесу відновлення приватної школи в Україні. Визначено роль розвитку приватної школи в Україні згідно мети формування ресурсного потенціалу держави. Доведено, що приватні школи повинні мати вектор розвитку згідно концепції сталого розвитку, оскільки це сучасний підхід до організації навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв’язання місцевих проблем.

A. V. Leibovych

THE UKRAINIAN PRIVATE SCHOOL DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private school in economically developed countries of the world; the place of private education in education systems in a number of countries; practice of social partnership of school and state. The analysis of the process of restoration of private school in Ukraine was conducted. The role of the development of a private school in Ukraine according to the purpose of forming the country's resource potential has been determined. It is proved that private schools should have a vector of development in accordance with the concept of sustainable development, as it is a modern approach to the organization of the educational process, which involves informing members of society about the basic problems of sustainable development, the formation of a worldview, based on the principles of sustainability, reorientation of the transfer of knowledge for the establishment dialogue, focus on violations and practical solutions to local problems.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6050

Відомості про авторів

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

A. V. Leibovych

postgraduate, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Лейбович А. В. Засади розвитку приватних шкіл в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6356 (дата звернення: 01.03.2024).

Leibovych, A. V. (2018), “The ukrainian private school development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6356 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.