АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕІНВЕСТОВАНОГО ПРИБУТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ | В П Василенко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕІНВЕСТОВАНОГО ПРИБУТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В. П. Василенко

УДК: 338.3

В. П. Василенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕІНВЕСТОВАНОГО ПРИБУТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. P. Vasylenko

Postgraduate student of the Department of Economics of the Enterprise, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF REINVESTED EARNINGS OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

На даному етапі розвитку ринкової економіки в Україні важливого значення набуває покращення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у порівнянні із західними конкурентами. Досягнення даної мети можливе шляхом вдосконалення та осучаснення виробничого процесу, що потребує значних фінансових вливань. Серед всіх компаній нашої держави левову частку займають акціонерні товариства. Саме на них приходиться найбільша доля інвестицій з боку акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих осіб. За даними НКЦПФР, у період з 2012 року і до сьогодні переважна кількість українських підприємств реінвестує прибуток у власне виробництво. Дана ситуація пояснюється загальним скрутним фінансовим становищем більшості компаній та бажанням власників вийти на новий якісний рівень виробництва своєї продукції.

At this stage of market economy in Ukraine important to improve the competitiveness of domestic enterprises in comparison with Western competitors. The achievement of this goal is possible by improving and modernizing the production process, which requires significant financial investments. Among all companies in our country the largest share is occupied by joint-stock companies. They receives for the largest share of investments from shareholders, creditors and other stakeholders. According to the NCSSMF, in the period from 2012 to today, the vast majority of Ukrainian enterprises was reinvested their profits in their own production. This situation is explained by the general difficult financial situation of most companies and the desire of owners to enter a new level of production of their products.