ПОРУШЕННЯ ЦІНОВОГО ПАРИТЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ | Л А Феняк | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ПОРУШЕННЯ ЦІНОВОГО ПАРИТЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Л. А. Феняк

УДК: 338.517(477)

Л. А. Феняк

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ПОРУШЕННЯ ЦІНОВОГО ПАРИТЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

L. Feniak

Assistant of Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

VIOLATION OF PRICE PARITY AND WAYS OF OVERCOMING IT IN THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті розглядаються поняття паритету та диспаритету цін. Акцентовано увагу на важливості дотримання співвідношення цін на сільськогосподарську продукцію та продукцію промисловості, що споживається в процесі виробництва сільськогосподарськими товаровиробниками. Визначено наслідки порушення еквівалентності міжгалузевого обміну. Проаналізовані співвідношення рівнів цін на продукцію сільського господарства і промислову продукцію в Україні, їх динаміка. Досліджено динаміку індексів цін реалізації продукції сільського господарства, а також індексів витрат на виробництво сільськогосподарської продукції та цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження, зокрема. Визначені головні причини диспаритету, а також можливі шляхи його подолання.

The article deals with the concept of parity and price disparity. The emphasis is placed on the importance of keeping the ratio of prices for agricultural products and industrial products consumed in the process of production by agricultural producers. The consequences of violation of the equivalence of intersectional exchange are determined. The correlation of the prices of agricultural products and industrial products in Ukraine, their dynamics is analyzed. The dynamics of indices of prices of agricultural products sales, as well as indices of expenses for agricultural production and prices for material and technical resources of industrial origin, in particular are investigated. The main causes of disparity are identified, as well as possible ways of overcoming it.