EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВI
М. І. Тарнавський, Р. Д. Бала

УДК: 658.3:016.17

М. І. Тарнавський, Р. Д. Бала

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВI

Анотація

Роботу присвячено питанням дослідження структури служби управління персоналом на підприємствах. Визначено, що для практичного ефективного управління персоналом, доцільно застосовувати орган управління персоналом на засадах його моделювання. При цьому доведено, що зміст моделювання органу управління персоналом на підприємстві визначається потребою побудови його структури та встановлення функціонального призначення у процесі діяльності з управління персоналом. Встановлено, що ефективна робота з персоналом вимагає постійного, поетапного проектування та удосконалення структурно-функціонального наповнення органу управління персоналом на підприємстві. Наведено практичне вирішення проблеми наукового обґрунтування процесу побудови та проектування структурно-функціонального наповнення органу управління персоналом. Стаття покликана визначити зміст структурно-функціонального моделювання органу управління персоналом, побудувати та обґрунтувати модель формування органу управління персоналом підприємства. У статті також обґрунтовано необхідність побудови органу управління персоналом на засадах структурно-функціонального моделювання, яке забезпечує економічно обґрунтовану результативність служб управління персоналом, а також дозволяє побудувати оптимальну структуру органу управління персоналом на підприємстві, де виникає об’єктивна потреба у його створенні.

M. Tarnavskyi, R. Bala

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODELLING OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT REGULATION ORGAN

Summary

The paper is dedicated to the issues of the structure of personnel management service at an enterprise. We have found out that to manage the personnel effectively it is advisable to apply a management organ on the basis of its modeling. In addition to this we have proved that the essence of personnel management organ modeling at enterprise depends on the necessity of its structure building and the establishment of functional goal in the process of personnel management. We have found out that the effective cooperation with personnel demands a constant, stage projecting and the improvement of structure and functional organ of personnel management at an enterprise. A practical solution has been offered to a scientific reasoning of the process of the building and projecting of structure and functions of the personnel management organ. The aim of the paper is to define the sense of structure and functional modeling of personnel management organ; build and reason the model of the personnel management organ formation. We have also discussed the necessity of personnel management organ building on the basis of structure and functional modeling which supplies economic result capacity of the personnel management service and also allows building a proper structure of personnel management at enterprise where there is the need for its creation.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5999

Відомості про авторів

М. І. Тарнавський

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

M. Tarnavskyi

postgraduate student of the Department of Management and international business, Lviv Polytechnic National University


Р. Д. Бала

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

R. Bala

Associate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Тарнавський М. І., Бала Р. Д. Структурно-функціональне моделювання органу управлiння персоналом на підприємствi. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6360 (дата звернення: 01.03.2024).

Tarnavskyi, M. and Bala, R. (2018), “Structural and functional modelling of enterprise personnel management regulation organ”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6360 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.